Uudiseid IMI programmist

Meeldetuletuseks IMI olemusest
IMI – Innovative Medicines Initiative – näol on tegemist avaliku ja erasektori partnerlusena (public-private partnership), kus avalikku sektorit esindab Euroopa Komisjon ning erasektorit Europa Farmaatsiaettevõtete Liit EFPIA. Kokkuleppe kohaselt panustavad programmi mõlemad osapooled võrdselt, ehkki Euroopa Komisjoni poolne panus on rahaline ning suunatud eeskätt akadeemiliste partnerite toetamiseks; EFPIA liikmed aga võivad panustada ka n.ö in-kind vormis ehk otseselt rahaliselt panustamata, ent näidates aruannetes siiski konkreetseid projektiga seotud kulutusi/panust. Mõistagi on IMI raames rahastatav temaatika üht- või teistpidi seotud ravimiarendusega; iga taotlusvooru konkreetsed prioriteedid töötab välja 2-aastat kestvate volitustega IMI teaduskomitee.

Projektitaotluste esitamise protseduuri üldjooned
IMI programmi raames saavad rahastust taotleda eeskätt teadlased ja teadusasutused, ent teatud määral ka SMEd. Taotluste aluseks on IMI tööprogramm (research agenda), mis hõlmab antud perioodil aktuaalseid teemasid; need publitseeritakse analoogselt raamprogrammiga kutsetena IMI kodulehel http://imi.europa.eu.
Taotlemine on kaheastmeline. Esmalt eeldatakse algatust akadeemiliste institutsioonide, patsientide ühenduste ja biofarmaatsia valdkonna SME-delt, kes taotlemise selles etapis esitavad lühitaotluse (Expression of Interest – EoI). Esmase hinnangu, milles on suur roll EFPIA esindajatel, hinnatakse nii projekti ennast kui ka leitakse sellele sobivaimad partnerid EFPIA-st.
Taotluse täisversiooni esitab juba täiskonsortsium, mille miinimumnõueteks on: 2 akadeemilist asutust ja/või patsientide ühendust ja/või SMEd pluss 2 EFPIA ettevõtet.

Kokkuvõte IMI kolmandast taotlusvoorust
Vastavalt ajakavale on läbirääkimised edukate taotlejatega lõpusirgel ning kõigi 7 projekti (kokku 217 M €) grandilepingud peaksid saama allkirjastatud hiljemalt käesoleva aasta jaanuaris. Nende seitsme projekti konsortsiumites on ühtekokku esindatud 18 riiki (sh esindavad uusi liikmesriike vaid üks osaleja Tšehhist ja 1 Ungarist); 53 partnerit on EFPIA liikmed, akadeemilisi partnereid on kokku 100, patsientide organisatsioone 6, VKE-sid 17; ühtekokku osaleb seitsmes konsortsiumis 176 parterit. Edukaim osalejamaa on UK 40 osalejaga, 30 osalejat on Saksamaalt ning 19 Prantsusmaalt; 13 osalejat on Hollandist ja Šveitsist, 12 osalejat Rootsist ning 11 osalejat Belgiast ja Taanist. Suurtest liikmesmaadest on Itaalia esindatud 8 osaleja ning Hispaania vaid 4 osalejaga.

Neljandast taotlusvoorust
Expression of Interest-de esitamise tähtaeg oli 18. oktoober 2011. Laekus 86 taotlust, neist nõuetele vastas 81. Need 81 taotlust hõlmavad 952 partnerit (selles järgus EFPIA liikmeid veel konsortsiumites pole); SMEd on neist 187 (ligi 20%), patsiente esindavaid organisatsioone 24 (ca 3%). Edukate taotlejate täismahus taotluste esitamise tähtaeg saab olema veebruari algus 2012.

Viienda taotlusvooru ettevalmistamisest
Innovative Medicines Initiative järjekordse (V) taotlusvooru prioriteetsed teemad on nüüdseks visandatud ning nendega saab tutvuda IMI kodulehel http://www.imi.europa.eu.  V taotlusvoor peaks saama IMI nõukogu heakskiidu ja ühtaegu ka avanema 7. veebruaril 2012. Taotlusvooru esimese astme edukad selguvad 29. juuniks 2012; taotlusvooru teine etapp avaneb 2. juulil 2012.  Edukad projektid selguvad 8. novembriks ning grandilepingud püütakse allkirjastada 12. märtsiks. 2013.
Saksamaa Haridus- ja Teadusministeeriumi initsiatiivil loodud IMI partnerluse portaal on nüüd ajakohastatud ning IMI V taotlusvooru teemadega (mis võivad veel mõnevõrra täpsustuda) kohandatud. Veebilehel http://www.imi-partnering.eu registreerunud kasutajatel on võimalik tellida endale ka vastavasisuline e-infokiri.

IMI projektide administreerimine lihtsustub
Uuendused on sisse viidud grandilepingu mudelisse, mis on nüüd kättesaadav ka IMI veebilehel. Rahastusreeglite parendatud versioon peaks aga kohe-kohe valmima (detsembrikuises uudises lubati seda  2012. aasta alguseks). Kui esialgu aktsepteeriti IMI projektides vaid 20% kaudsete kulude määr, siis nüüdsest on võimalik valida ka tegelike kaudsete kulude deklareerimine. Lihtsustunud on ka raamatupidamise reeglid ning aruandes saab kasutada keskmise personalikulu mõistet. Tulekul on ka mõned lihtsustavad muudatused projektide taotlemisprotseduuris.

IMI uues raamprogrammis Horizon 2020
Kuna IMI kogemus private-public-parternship –st (PPP) on pigem positiivne, siis on eeldatav ka IMI jätkumine Horizon 2020 raames. Nn suured väljakutsed peaksid mõju avaldama  ka IMI-le, nii et fookuses saavad olema vananev elanikkond, elustiiliga seotud haigused. Kindlasti püütakse tõhusamalt kaasata ka EFPIAsse mittekuuluvaid ettevõtteid sh väikeettevõtteid ja ettevõtted, mis pole otseselt ravimitootjad ning partnereid väljaspoolt Euroopat. Üheks muudatuseks on, et ettevõtted peavad omapoolse panuse osaliselt eraldama ka rahas ja vaid osa omapoolsest panusest saab olla in-kind vormis. Täielikult tuleb ettevõtte osalus maksta  rahas välja juhul, kui ettevõte millegipärast lahkub käimasoleva projekti konsortsiumist.

Projekti SafeSciMET koolitused ravimiuuringutest
IMI programmi tisest taotlusvoorust rahastatav projekt SafeSciMET, mille põhieesmärgiks on pakkuda üle-euroopalise koolitusvõrgustiku vahendusel avangardset ravimiuuringute alal koolitust, pakub mitmeid põnevaid koolitusi ka 2012. aastal. Tõsi, koolitused on tasulised, ent kraadiõppuritele kehtivad mitmed soodustused. Lähem info vt www.safescimet.eu

 

Argo Soon

7RP tervise valdkonna konsultant
argo.soon@archimedes.ee

Kommenteerimine on suletud