Eesti nanosektor 7. raamprogrammis

Hetkeseis

7. raamprogrammi algusest käesoleva hetkeni on Eesti nanoteaduste, nanotehnoloogiate, materjalide ja uute tootmistehnoloogiate (NMT) valdkonnas esitanud 28 projektitaotlust, millele lisanduvad 2011. aastal esitatud taotlused. Hindamiskünnist mitte ületanud taotlusi on olnud kokku 11 (Eesti partnereid kokku 15, koordinaatoreid kaks: Tartu Ülikool ja OÜ Eesti Innovatsiooni Instituut), reservlisti on kantud nelja aasta jooksul neli hindamiskünnise ületanud Eesti osalusega taotlust (künnise ületanud reservi kantud projektidest ei saanud ükski rahastust) ning 12 korral on saadud rahastus. Rahastuse saanud taotluste kogumaht oli NMT sektoris 2 487 403 €. Hetkel kehtiv edukuse määr on 42,86% (üle Euroopa keskmise): peaaegu iga teine katse nelja aasta jooksul Euroopast raha saada, on osutunud Eestile NMT valdkonnas edukaks. Kokkuvõttes saadi kogu NMT valdkonnas taodeldud 7,6 miljonist eurost kätte 1/3 (2,5 miljonit eurot).

Joonis 1. Eesti NMT valdkonna projektides (2007-2011).

Rahastatud projektid (2007-2011)

Seniste rahasaajate kohta on ülevaade tabelis 1.


Tabel 1. Rahastatud projektid (retained projects)

  • CP-IP – suuremahulised integreeritud projektid
  • CP-FP – väikese- ja keskmisemahulised koostööprojektid
  • CSA-CA – koordineerivad ja toetavad tegevused – koordineerivad tegevused
  • CSA-SA – koordineerivad ja toetavad tegevused – toetavad tegevused
  • CP-TP – koostööprojektid spetsiaalsetele gruppidele

Joonis 2. 7RP NMT edukate projektide  (2007-2011) jagunemine instrumendi järgi.

Levinumad koordinaatorriigid, kelle projektides Eesti soovis osaleda partnerina, on Prantsusmaa, Rootsi ja Saksamaa. Nn. „tundmatu“ koordinaatoriga või vähemeduka koordinaator riigiga koostööd tehes on edukus kujunenud raamprogrammi konkursil tavapärasemast väiksemaks. Suuremahulistes projektides on Eesti olnud NMT valdkonnas 75% edukam kui väikesemahulistes. Edukate seas on väikeprojekte kõigest 8,34% vähem, mis näitab et komisjon on üritatud raha jagamisel hoida üsna võrdset tasakaalu suure- ja väikesemahuliste projektide vahel.

Joonis 3. Edukuse protsent instrumendi kaupa (2007-2011)

Kõige kehvemini on läinud spetsiaalsetele guppidele suunatud koostööprojektidel, kus pole rahastatud ühtegi Eesti partneriga taotlust. Madalat edukust võib põhjendada ühelt poolt taotluste kõrge empiirilisusega ning teiselt poolt VKEde rollide ebaselgusega taodeldud projektides. Seevastu oleme üliedukad koordineerivate ja toetavate tegevuste alal (200% edukamad kui suuremahulistes projektides ning viis korda edukamad kui väikesemahulistes projektides). Rahastatud projektide seas domineerib Tartu Ülikool (vt. tabel 2) ja rahastuse mittesaanud projektide seas Tallinna Tehnikaülikool (vt. tabel 6).

Keskmine punktiskoor, mille juures ületati künnis on 86,56. Alumine piir, mille juures saadi rahastus, on 78 punkti sajast. Selle põhjal võib öelda, et 91,67% rahastuse saanud projektid olid kõik suurepärased või väga head. Ainult 8,33% headest taotlustest said rahastuse, mis näitab selgesti et raamprogrammi vahenditega rahastatakse üksnes tippkvaliteeti ja lihtsalt heast teadusprojektist üksinda konkursi võitmiseks ei piisa.

Tabeli 2 põhjal võib öelda, et kõige populaarsemaks rahasaajaks on osutunud Tartu Ülikool. Traditsiooniliselt on taotlejate seas esindatud ka Sihtasutus Archimedes ja Eesti Teadusfond.


Tabel 2. 7. raamprogrammi rahasaajad (NMT).

Hindamiskünnise ületanud projektid reservis (2007-2011)

Reservi on kantud nelja aasta jooksul neli eesti osalusega projekti (tabel 3).


Tabel 3. Hindamiskünnise ületanud reservi kantud projektid.

Keskmine punktiskoor, mille juures kanti taotlus reservi, on 77,25. Alumine piir, mille juures kanti projekt reservi, on 70,67 punkti sajast (vt. tabel 3).


Tabel 4. Reservprojektidest saamata jäänud rahastus, summa kokku: 508 962 €

Rahastamata projektid (2007-2011)

Eesti osalusega rahastamata projektide akronüümid: HYCAT, NANOUTREACH, EuroZnO-Solar, POLYCOLOUR, Optics4Nanolayers, TexOtreme, AluNano, FastNanoMonitor, HotCell, TechMap, COVERBUILD. Keskmine punktiskoor, mille juures ei ületatatud künnist on 62,36. Ülemine piir, mille juures ei saadud rahastust, on 76 punkti sajast.

Tabel 5. Künnist mitte ületanud projektid (rejected projects)

 

 

Tabel 6. Saamata rahastused. Saamata jäänud summa kokku: 4 613 605 €

* Eesti koordinaatorid: Tartu Ülikool (POLYCOLOUR), Osaühing Eesti Innovatsiooni Instituut (AluNano).

Täiendav viide:

Täiendav viide: 7. raamprogrammi kestel (alates aastast 2007) rahastatud nanoteaduste, nanotehnoloogia, materjalide ja uute tootmistehnoloogia valdkonna projektide kohta saab lähemalt lugeda siit: https://www.archimedes.ee/edukad/?p=FP7&s=NMP&i=&c=&t=&e=y

 

Lisainfo:
Rivo Raamat
7. raamprogrammi konsultant
nanoteadused, nanotehnoloogia, materjalid ja uued tootmistehnoloogiad
(+372) 7300 121, (+372) 56 452 432
rivo.raamat@archimedes.ee

 

 

 

Kommenteerimine on suletud