7RP Tervise valdkond 2012. aasta hakul

7. raamprogrammi tervise valdkonnas on seni toimunud 6 taotlusvooru. Aastal 2012 toimub 7. Taotlusvoor, mis suure tõenäoseusega jääb selle raamprogrammi viimaseks. On küll teoreetiline võimalus, et eelarvejääkide raames toimub veel üks n.ö järelkonkurss, kuid praeguse teabe kohaselt püütakse sellist olukorda siiski vältida. Heitkem siinkohal pilk viimaste taotlusvoorude tulemustele.

5. taotlusvooru 1-astmelise protseduuriga taotlemise tulemused
Tähtajaks (10. november 2010) laekus tööprogrammis esitatud 22 teemale kokku 174 taotlust, millest 8 osutus nõuetele mittevastavaks ja seega hinnati kokku 166 taotlust. Rahastamist väärivate taotluste nimekirja arvati 33 projektitaotlust (edukuse määr 20%). Hindamisprotsessis osales 159 hindajat ning asjade käigul hoidis silma peal 3-liikmeline sõltumatute vaatlejate meeskond.
Eetikaaspektide hindamine osutus vastava skriiningu tulemusel vajalikuks 12 projekti puhul.
Eesti partnerite osalusel esitati 5 taotlust, millest ükski ei osutunud edukaks. Sealjuures torkab silma EL uute liikmesmaade üldine madal edukusmäär: Bulgaaria 0/2 (lugejaks edukate taotluste arv, nimetajaks esitatud taotluste arv), Leedu 0/9, Läti 0/3, Poola 0/20, Rumeenia 4/13, Slovakkia 0/5, Sloveenia 0/3, Tšehhi 1/8. Edukaks võib lugeda üksnes Ungari osalust –  22 esitatud taotlusest osutus edukaks 6 (27%), sealhulgas on ka üks projekt, mida Ungari partner koordineerib.

Projektide kogueelarve on 166,5 M€. Üks teema (New methologies for clinical trials in personalised medicine) jäi selles taotlusvoorus projektiga katmata.

5. taotlusvooru 2-astmelise protseduuriga taotlemise tulemused
2-astmelise protseduuriga taotlusvoorus laekus 786 lühitaotlust, millest hindamisele kuulus 771 projektitaotlust. Teises astmes laekus 221 täistaotlust (ettepanek tehti 223 taotlejale). Rahastada otsustati 91 projekti, mis teeb II astme edukuse määraks 41% (ühtekokku osutus edukaks siiski 91/771 e 12% taotlustest). Positiivse otsuse saanud taotlejatega algasid läbirääkimised mais. 91 projekti kogueelarve on 495 M€.

6. taotlusvooru taotluste lühivormide esitamine toimus 2011. aasta novembris. Tänaseks on taotlusvooru Innovation 2  täismahus taotluste (tähtaeg oli 13. detsember 2011) hindamine käimas. Taotlusvooru Innovation1 täismahus taotluste esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 8. veebruar. Täpsemaid andmeid taotlejate ja projektide kohta ei ole Euroopa Komisjon tänaseks veel avaldanud.

Kõigi seniste tervise valdkonnna taotlusvoorude mõned näitajad on kokku võetud alljärgnevas tabelis. Esitatud numbritest võib järeldada, et tööprogrammis olevate teemade arv ja rahastatud projektide hulk on pigem languses; samas on eelarve iga teema kohta on pidevalt suurenenud, ja nii on suurenenud ka projekti keskmine eelarve.

Tabel 1. 7RP tervise valdkonna valitud indikaatorid.

 

Raamprogrammi tervise valdkonna projektides osalenute uuring
Euroopa Komisjoni poolt korraldatud küsitlusuuringu ankeet saadeti 10197 raamprogrammis osalenud teadlasele; sellele vastas 2278, ent osa küsimustest oli täidetud mittetäielikult, mistõttu analüüsis osales 2266 ankeeti (vastamismäär 22,2%). Toon siinkohal välja uuringu mõned eredamad tulemused:

• 80% küsitletutest arvas, et ilma EL rahastuseta oleks uuring jäänud tegemata;
• PI (principal investigator) toodab raamprogrammi projektiga keskmiselt 7 publikatsiooni;
• 7,4% osalenutest lõi projekti projekti käigus VKE, millistest 94% jäi toimima ka projekti lõppedes. Hinnanguliselt on 6RP ja 7RP käigus loodud ligi 1000 VKEd.
• Osalejate arvu osas on Eesti 18. kohal; osalejate arvu suhe elanikkonna suurusesse tõstab Eesti neljandale kohale ja osaluse suhe GDP-sse koguni esimeseks.

Projektitaotluste hindamistulemuste vaidlustamisest
Möödunud aastal hakkas toimima elektrooniline keskkond ptojektitaotluste hindamistulemuste vaidlustamiseks, mis ilmselt lihtsustas mõlema osapoole – taotlejate ja Euroopa Komisjoni  tegemisi vaidlustusprotseduuris. Aasta lõpul aga ilmnes süsteemis tõrge, mistõttu Innovation-1 ja Innovation-2 taotlusvoorudes osalenutel polnud võimalust vaidlustusavaldust esitada. Sellest tulenevalt pikendati vaidlustusavalduste esitamist 21. Jaanuarini 2012.

7.RP tervise valdkonna  7. taotlusvoorust
2013. aasta tööprogrammis saab olema tavalisest vähem teemasid, ent teemad pole väga detailselt defineeritud, mistõttu on võimalik rahastada päris mitme teema raames mitut erineva lähenemisnurgaga projekti. Tööprogrammi temaatika saab olema orienteeritud nn suurtele väljakutsetele ja nii on see üleminekuvormiks 7RP-lt Horisont 2020-le. Jätkuvalt püütakse edendada VKE-de osalemist projektides. Eeldatav kogueelarve 7. taotlusvooruks on ca 740 M eurot. Sarnaselt viimastele aastatele avaneb taotlusvoor 2012. aasta juuli keskel või lõpus taotluste esitamise tähtajaga septembris-oktoobris.

TransVac projektikonkursid
7. raamprogrammist rahastatud projekt European Vaccine Initiative (akronüümiga TransVac) pakub võimalust osaleda alaeesmärkide täitmiseks välja kuulutatud projektikonkurssidel. Projekti põhieesmärk on töötada välja ohutumaid, kindlama toimega ja odavamaid vaktsiine vaesusega seotud haigusega ohjeldamiseks. Alaeesmärkide täitmiseks vaktsiinide arendamise erinevates etappides korraldatakse projektikonkursid, mille tingimused leiab TransVac’i kodulehelt www.euvaccine.eu.

7.RP asjaajamise lihtsustamisest
7.RP projektide administreerimise osas on hiljutiseks muudatuseks paberkandjal C-vormi –st loobumine; edaspidi tuleb see esitada osaleja portaali vahendusel üksnes elektroonselt. Detsembris toimus Brüsselis ka vastavasisuline infopäev, mille salvestist on võimalik vaadata siit.

Parnerite otsingust
Tervise valdkonnas on tõenäoselt parim partneriotsingu süsteem raamprogrammi projekti Fit for Health hallatav. See on leitav projekti veebilehelt www.fitforhealth.eu. Andmebaasiga töötamiseks on vajalik küll registreerimine, ent see on tasuta. Registreerimisel küsitavatele andmetele lisaks on mõistlik ka enda uurimisrühma profiil andmebaasi ’üles riputada’ ja olla niiviisi leitav ka teistele. Eeldatavasti apriilis või mais, kui uue tööprogrammi n.ö ametlik mustand avalikustatakse, saab andmebaasis siduda enda profiili huvialuse teemaga ning tööprogrammis olevate teemade raames saab siis teostada ka partneriotsingut. Soovitan proovida! Vajadusel saab abi allakirjutanult.
Projektil on veel mitmeid muid ülesandeid, mille kohta saab lähemalt lugeda viimasest uudiskirjkast, mis on leitav www.fitforhealth.eu/ avalehelt.

Muud tulevad üritused

6. Rahvusvaheline konverents  „Towards safety through advanced solutions“ toimub 11.-14. Septembril 2012 Sopotis, Poolas. Teeside esitamise tähtaeg on 15. Veebruar 2012, lähem info www.wos2012.pl

Biotehnoloogia alane mess „Innovation days 2012“ toimub 1.-2. Oktoobril Pariisis. Lisaks toimub enne ja pärast messi mitmeid seotud üritusi, lähem info siia lingitud veebilehel.
Üks innovatsioonimessi tõmbenumbreid on kindlati innovatsiooniauhinna üleandmise tseremoonia. Auhinna – Innovation Prize – nominente saab esitada alates 1. veebruarist 2012. Lähema teabe leiab siia klikates.

Integreeritud süsteemide tehnoloogiaplatvorm ARTEMIS avab 17.-18. jaanuaril 2012 toimuva partnerlusüritusega uue taotlusvooru. Lähem teave ARTEMISE ja uue projektikonkursi kohta on kättesaadav veebilehel http://www.artemis-ia.eu.

20.-21. aprillil 2012 toimub Riias rahvusvaheline farmakoloogia konverents, kus kutsutud lektoriks on ka Aleksander Zharkovski, kes teeb ettekande põletiku uutest ravivõimalustest. Konverentsil osalemine on tasuta, ettekande teese saab esitada kuni 20. jaanuarini. Konverentsi kohta lähem info on veebiaadressil http://www.osi.lv.

 

Argo Soon

7RP tervise valdkonna konsultant
argo.soon@archimedes.ee

Kommenteerimine on suletud