Keskkonnakaitse ja -tehnoloogiad saavad ELi toetust

Riigi võimekus ja pädevus keskkonnakaitse ja -tehnoloogia valdkonnas omab järjest kaalukamat rolli kogu majandusliku arengu, sh teadus- ja arendustöö raames. Edu eespool nimetatud valdkonnas tagab majanduslike võimaluste avardumise siseriiklikult, Euroopa Liidu piires ning kolmandate riikide juures.

Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja arendustegevuse programm (KESTA) rakendati struktuurivahendite kasutamiseks alates 2010. aastast. Programm toetab selle valdkonna Euroopa teadusruumi ja Innovaatilise Liidu realiseerimist Eestis, Euroopa Liidu Läänemere piirkonna teadus- ja innovatsioonipoliitika strateegia ning Euroopa Liidu naabruspoliitika eesmärkide saavutamist, samuti koostöö tugevdamist kolmandate riikide ja regioonidega. Programmi raames arendatakse teaduspõhist probleemilahendust ning rakendusi keskkonnakaitse ning keskkonna seisundit parendavate tehnoloogiate osas. Programmi alusel toetatakse sotsiaalmajanduslikult olulistele lahendamist vajavatele probleemidele suunatud teadus- ja arendustööd. Programmi põhitegevuste hulka kuulub keskkonnakaitse ja -tehnoloogiate arendamiseks vajaliku teadustegevuse ja teadusasutuste vaheliste teadustöögruppide toetamine, rahastamine, vajalike rakenduste arendamine ja olukorra ning võimalike arengusuundade analüüsimine.

Kõrgtasemel tulemuste  saavutamiseks kaasati programmi tegevuste elluviimiseks kaheksa partnerit, kelleks on nimetatud valdkonnas positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutused: Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Observatoorium, Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool, Cybernetica AS, Eesti Biokeskus. Tegevuste elluviimiseks moodustatakse partneritevahelised teadustöö grupid, mis peaksid tagama Eesti teadusasutuste teaduspotentsiaali parima kasutamise ning valdkondlike alategevuste otstarbeka ühildumise.

Programmi tegevuste väljundid tagavad keerukate keskkonnakaitse probleemide põhjaliku mõistmise, mõtestatud arengute ja rakenduste väljatöötamise ja põhjendatud keskkonnaalase poliitika kujunemise. Lahendused leitakse keskkonnaalaste riskide hindamiseks, ruumiplaneerimiseks, ökosüsteemi aine- ja energiavoogude  kirjeldamiseks, looduskaitseliste tegevuste efektiivsemaks muutmiseks, saaste vähendamiseks  jne. Eripärasusena joonistub välja alusuuringute teadusaparatuuri taristu (teaduse infrastruktuuride teekaardi) integreerimine programmilistesse tegevustesse, eelkõige keskkonnaseire ja aineringe alastesse rakendustesse. Programmist saadud väljundid võimaldavad Eesti teadlastel integreerida oma tegevusi Euroopa Liidu vastavatesse valdkondadesse, tõsta oma mõjukust seal tehtavas teadustöös, panustada  ülemaailmsetesse keskkonnaprobleemidesse omapoolsete lahendustega.

Programmi KESTA kogueelarve suuruseks on 6 697 570 eurot. Euroopa Regionaalarengu Fondist saadakse 5 727 813 eurot ja riikliku kaasfinantseerimise maht ulatub 669 757 euroni. Programmile seati neli põhieesmärki:

1) saavutada keskkonnakaitse ja -tehnoloogia prioriteetsetes valdkondades tulemused, mis võimaldavad anda riigile adekvaatset teaduslikult põhjendatud informatsiooni, mida saab rakendada otsustusprotsessides ja poliitika kujundamisel;

2) tagada sidusus ja teaduslik tugi keskkonna-alaste Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi objektide terviklikul väljaarendamisel;

3) analüüsida riiklike ja akadeemiliste keskkonna-infosüsteemide sidusust eesmärgiga toetada elurikkuse informaatika ning kliima- ja keskkonnamuutuste uuringuid;

4) töötada välja teaduspõhised prognoosid kiireks ja täpseks ohule reageerimiseks.

Eesmärkide saavutamiseks planeeriti ka vastavasisulised neli tegevust.

Programmi raames tehtava teadus- ja arendustöö täpsemad teemad valiti, arvestades ministeeriumite ja nende ametite ning partnerite poolt esitatud probleempüstitusi. Tegevuste elluviimiseks oli programmis määratud 6 miljonit eurot. Programmi raames laekus aga kokku 12 taotlust kogusummas ligikaudu 12 miljonit eurot. Taotlustega kajastati teemasid aineringe, elurikkuse, infosüsteemide, kliimamuutuste, looduskaitse, mere, ressursikasutuse, riskianalüüsi, saastumise vähendamise, seire ja sisevete uuringute lõikes. Kõikide taotluste rahuldamise ja toetuste eraldamise puhul oleks rakendust võinud leida ligikaudu 200 teadlast.

Taotluste teemad põhinevad tugevalt eelnevatel teadusuuringutel ja -tegevustel ning tuntud teadlastel. Täiesti uusi tegevusi ei esitatud. Küll aga lisandus teadusgruppidesse teadustööle uusi teadlasi. Taotlused näitavad, et Eesti teadlastel on potentsiaali ja erinevaid lähenemisi nii olulises valdkonnas nagu keskkonnakaitse- ja tehnoloogia.

Lisainfo KESTA programmi kohta:

Ain Vellak
Programmi KESTA juht
ain.vellak@archimedes.ee
730 0123

Kommenteerimine on suletud