Käivitus tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programm TerVE

Tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programmi TerVE viiakse ellu „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu“ meetme „Tervishoiutehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine“ raames.

Programmi olemus, eesmärgid, sihtrühm ja tegevused on kinnitatud haridus- ja teadusministri 20. mai 2011. a käskkirjaga nr 477 „Programmi „Tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programm TerVE“ kinnitamine ja programmi elluviija volituste andmine“.

Tegevused ja eesmärgid

Programm TerVE on teadus- ja arendustegevuse ning sellele toetuvate rakenduste kogum, mis on vajalik valdkondlikul arengu- ja rakenduskaval põhinevate riiklikult prioriteetsete eesmärkide elluviimiseks. Programmi sihtsuunitlusega tegevuste iseloom võimaldab läbi viia ühiskondlikult vajalikke vastava valdkonna poliitikaid toetavaid lühi- või pikaajalise sotsiaalmajandusliku kasumlikkusega uuringuid.

Programm TerVE on mõeldud Eesti rahva terviseteadlikkuse tõstmiseks ja rahvastiku tervisenäitajate jätkusuutlikuks parandamiseks parima teaduspõhise teadmise alusel.

Tähelepanu pööratakse rahvatervise seisukohalt oluliste negatiivset ja positiivset paikkondlikku tervisekäitumist kujundavate tegurite uurimisele ja analüüsile. Eluviisi ja tervisekäitumise uuringute tulem peaks ennekõike läbi vastavate poliitikate soodustama positiivset paikkondlikku tervisekäitumist, olema rakendatav negatiivse tervisekäitumise põhjuste vähendamiseks.

Programmi olulisteks suundadeks on tõhustada keskkonna riskitegurite mõju hindamist tervisele, arendada terviseinfo kogumise ja kasutamise võimalusi ning tervisetehnoloogiate hindamise kompetentsust.

Programmi käigus töötatakse välja kaks pikaajalist arengukava – arengukava tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse ning selle rahastamise jätkusuutlikkuse tagamiseks ning keskkonnatervise-alane teadus- ja arendustegevuse arengukava.

Rahastatavate tegevuste puhul peab olema tagatud tegevuse kõrge teaduslik kvaliteet, lisaks on oluline teemade uudsus, rakenduslikkus ning partnerite omavaheline süvendatud koostöö.

Programmi TerVE elluviimise oodatavateks tulemusteks on Eesti rahva terviseteadlikkuse paranemine, terviseteaduste mõju suurenemine elanike tervisele, tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse võimekuse kasv.

Partnerid, taotlused ja ideekavandid

Programmi viib ellu ja koordineerib SA Archimedese teaduskoostöö keskus. Programmi elluviimisesse on kaasatud partnerid: Eesti Maaülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Protobios OÜ, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tervise Arengu Instituut, Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus. Kõik programmi partnerid on programmi tegevustega seotud valdkondades viimase korralise evalveerimise käigus positiivselt evalveeritud, millega on tagatud kvaliteetse teadustöö võimekus programmi tegevuste elluviimisel.

Programmi TerVE alategevuste „Keskkonnast lähtuvate terviseriskide mõju uuringute läbiviimine“, „Tervishoiu valdkonnaga seotud registrite arendamine“, „Uute e-terviseteenuste arendamine“ ja „Tervisetehnoloogiate hindamise toetamine“ raames esitasid programmi partnerid 26. augustiks 2011 hindamiseks kokku 12 taotlust. Otsus projektide rahastamiseks langetatakse sõltumatute hindajate, partneritega peetavate läbirääkimiste ning programmi TerVE nõukogu arvamuse alusel hiljemalt käesoleva aasta lõpuks.

Programmi TerVE tegevuse „Eluviisi ja selle muutmist, sealhulgas riskikäitumist kujundavate tegurite analüüs ja mõju hindamine“ alategevuse „Oluliste tervisemõjurite uuringud – negatiivset ja positiivset paikkondlikku tervisekäitumist kujundavad tegurid“ elluviimiseks korraldatav projektitaotluste konkurss on kavandatud kahes etapis, esmalt ideekavandite voor ja seejärel täistaotluste esitamine. Ideekavandite esitamise tähtajaks, 23. septembriks 2011 esitati kokku 11 nõuetele vastavat kavandit. Sotsiaalministeeriumi ettepanekute alusel välja valitud ideekavandid suunatakse täistaotluste esitamise vooru. Lõplik otsus projektide rahastamiseks tehakse sotsiaalministeeriumi, sõltumatute hindajate, partneritega peetavate läbirääkimiste ning programmi TerVE nõukogu arvamuse alusel 2012. aasta alguses.

Programmi TerVE finantseeritakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest (5 146 567  eurot), riikliku ja omafinantseeringuga kokku on programmi eelarve 6 023 790 eurot. Programm kestab kuni 31. oktoobrini 2015.

Lisainfo:

Assar Luha
Programmi TerVE juht
assar.luha@archimedes.ee
730 0608

Kommenteerimine on suletud