Austatud Innovaatika lugeja!

9. septembril avaldas Euroopa Teadusnõukogu (ERC) järjekordse konkursi tulemused: 480 teadlasele eraldati kokku 670 mln eurot. Rõõmustab asjaolu, et nende hulgas on ka kaks Eestist pärit teadlast. Kuna meie üldiselt üsna eduka 7. Raamprogrammist osavõtu foonil ERC grante väga vähe oleme saanud, siis võiks ju rahul olla. Siiski vähendab rahulolu see, et kahe Tartu Ülikooli kasvandiku suure edu taustaks on tegelikult juba nende järgnevad töökohad ja seda mitte Eestis. Küllap suurema edu puudumine Euroopa Teadusnõukogu programmides näitab, kus me praegu oleme: vaatamata vaieldamatutele edusammudele on meil tippudeni ikka veel pikk tee veel minna.

Edukas noor õigusteadlane Anneli Albi

Edukas noor õigusteadlane Anneli Albi

Õnnelikud grantisaajad on õigusteadlane Anneli Albi ja vähiravi uurija Tambet Teesalu.

Anneli Albi jätkab tööd Kenti ülikoolis, Tambet Teesalu pöördub aga tagasi Eestisse Ameerika Ühendriikidest. Põgus internetiotsing näitab, et nende sidemed kodumaaga ei ole välismaal viibimise ajal sugugi katkenud. Soovime neile jätkuvat edukat teadlaskarjääri.

Viimase aja suurem sündmus Eestis on vast Teadusagentuuri ülesehitamise käivitamine. Näitab see selgelt soovi asju paremini korraldada. Kui teadusadministraatorid ütlevad, tahame teha midagi paremini või midagi lihtsustada, siis on alati õigustatud küsimus, kelle jaoks? Tahaks väga loota, et lihtsustuvad nii mõnedki bürokraatlikud protsessid ka teadlaste jaoks kuid ka teadusraha saab paremini kasutatud. Teadusagentuuri loomise projektrühma hakkab juhtima Tartu Ülikooli rakendusgeoloogia professor Volli Kalm. Plaanikohaselt peab agentuur käivituma 1. märtsil 2012.

Kuigi raha on alati vähe ja ka järgmise aasta riigieelarve prognoose meedias jälgides ei teki muljet MASU ajal vähenenud teaduse rahastamise traditsiooniliste instrumentide kasvust. Sellele vaatamata on meie teadusorganisatsioonide ja -administraatorite ees tõsine väljakutse: olemasoleva ehk teiste sõnadega tõukefondide raha õigeaegne ja plaanipärane ärakasutamine.  Tunda annab nii ülesannete keerulisus kui vajalike ressursside, sh inimressursside ebapiisavus ja tulemuseks on murettekitav mahajäämus ajagraafikutest. Loodame siiski, et pikk hoovõtt lubab tõukefondide perioodi teisel poolel mahajäämused likvideerida.

Euroopa poolel otsustati suvel nimetada T&A  järgmine raamprogramm uutmoodi: „Horizon 2020“. Euroopa Komisjoni kabinetisügavustes käib ilmselt tihe ettevalmistustöö, toimunud on arutelud teaduse rahastamise ühtse finantsraamistiku üle erinevates valdkondades ning 30. novembril peab komisjon esitama uue raamprogrammi  ettepaneku. Seni on informeeritud vaid üldisest kavandatavast struktuurist ja eelarvest: 80 miljardit eurot aastateks 2014-2020. Ka ammendamatust infoallikast internetist leiab väga vähe viiteid programmi sisule (vt näit teaduse- ja innnovatsioonivoliniku kõne SPEECH/11/537,  artikkel veebiajakirjas International Internet Magazine. Baltic States news & analytics või veebisõnum Initial draft proposal for Horizon 2020) kuid esialgset ettepaneku teksti ei õnnestunud internetist leida. Loodame siiski, et esialgu kitsamas ringis levivad sõnumid saavad varsti ka avalikuks ning saame neid teiega jagada.

Edukat hooaja algust!

Kommenteerimine on suletud