Uus projektikonkurss „Teadustöö VKE-de huvides“

20. juulil 2011 avati taas projektikonkurss, mis on suunatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) innovatsioonivõime suurendamiseks. Konkursi eesmärgiks on võimaldada VKE-del, kel endal puudub piisav võimekus teadus- ja arendustööd teha, alltöövõtu korras vajalikud teenused sisse osta. Selle tulemusel peaksid VKE-d saavutama kõrgema tehnoloogilise taseme, laiendama oma suhtlusvõrgustikke, saama uut tehnoloogilist know-how’d, muutma innovaatilisi ideid turukõlbulikeks toodeteks ja teenusteks ning omandama rahvusvahelise koostöö kogemusi.

Seekordse konkursi eelarve on 219,7 miljonit eurot, mis jaotub omakorda kolme alakonkursi vahel. Suurim nendest on konkurss „Teadustöö VKE-de huvides“, järgnevad „Teadustöö VKE assotsatsioonide huvides“ ning „Demonstratsioonitegevused“. Lisaks sellele kuulutatakse sel aastal välja ka kaks spetsiifilist etteantud teemaga konkurssi. Mõlema konkursi eelarveks saab olema 1 miljon eurot ning eesmärgiks VKE-de raamprogrammis osalemise analüüs.

FP7-SME-2012 eelarve jaotus

VKE-dele suunatud projektikonkurss on alati olnud üks raamprogrammi populaarsemaid. Erinevalt suuremast osast raamprogrammi konkurssidest, ei ole siin kindlat teemat ette antud – lubatud on kõik erinevad teaduse ja tehnoloogia valdkonnad. Eelmise aasta konkursile laekus kokku üle 900 taotluse, millest 39 olid eestlaste osalusega.

Projektitaotlusi hinnatakse sõltumatute ekspertide poolt kolmes erinevas kategoorias: projekti teaduslik ja tehnoloogiline tase, projekti rakendamise ja juhtimise kvaliteet ning projekti teaduslik ja ühiskondlik mõju. Igas kategoorias on võimalik hindajatelt teenida maksimaalselt viis punkti. Selleks, et projekt ületaks hindamiskünnise, tuleb kahes esimeses kategoorias saada vähemalt kolm punkti ning kolmandas kategoorias vähemalt neli punkti.

Teadustöö VKE-de huvides

 • Eelarve: 150 miljonit eurot
 • Ühe projekti eelarve: 0,5–1,5 miljonit eurot
 • Projekti kestus: üldjuhul 1–2 aastat
 • Projekti partnerid:
 1. vähemalt kolm erinevat VKE-d kolmest erinevast EL-i liikmesriigist või assotsieerunud riigist;
 2. vähemalt kaks teadustööd tegevat asutust või ettevõtet.

Projekti koordinaatoriks peaks üldjuhul olema üks VKE-dest.

Teadustöö VKE assotsatsioonide huvides

 • Eelarve: 49,7 miljonit eurot
 • Ühe projekti eelarve: 1,5–3 miljonit eurot
 • Projekti kestus: üldjuhul 2–3 aastat
 • Projekti partnerid:
 1. vähemalt kolm VKE-de assotsatsiooni kolmest erinevast EL-i liikmesriigist või assotsieerunud riigist või vähemalt üks VKE-de assotsatsioon, milles on liikmeid vähemalt kolmest erinevast EL-i liikmesriigist;
 2. vähemalt kaks iseseisvat teadustööd tegevat asutust või ettevõtet;
 3. 2–5 iseseisvat VKE-d.

Projekti koordinaatoriks peaks soovitatavalt olema üks VKE assotsatsioonidest

Demonstratsioonitegevused

 • Eelarve: 20 miljonit eurot
 • Ühe projekti eelarve: 0,5–3 miljonit eurot
 • Projekti kestus: 1,5–2 aastat
 • Projekti partnerid: Vähemalt kolm erinevat partnerit kolmest erinevast liikmesriigist või assotsieerunud maalt. Seejuures konsortsiumisse peab kuuluma vähemalt kaks VKE-d ning vähemalt kaks projekti partnerit peavad olema koos osalenud varasemas „Teadustöö VKE-de huvides“ projektis.

Projekti koordinaatoriks peaks soovitatavalt olema üks VKE-dest

Kaks lisakonkurssi

1) VKE-dele suunatud 7. raamprogrammi meetmete mõju hinnang

 • Eelarve: 1 miljon eurot
 • Projekti kestus: 12 kuud
 • Projekti tüüp: koordineerivad ja toetavad tegevused
 • Oodatav mõju: projekti eesmärk on teha kindlaks 7. raamprogrammis VKE-dele suunatud projektikonkursside sotsiaalne ja majanduslik mõju, tähtsus, efektiivsus ning loodud lisandväärtus.

2) VKE-de 7. raamprogrammis osalemise mõju hinnang

 • Eelarve: 1 miljon eurot
 • Kestvus: 12 kuud
 • Projekti tüüp: koordineerivad ja toetavad tegevused
 • Oodatav mõju: projekt keskendub peamiselt 7.raamprogrammis „Koostöö“ programmis osalenud VKE-dele. Projekti tulemusena peaks selguma, missugune mõju on raamprogrammil ning projektide tulemustel olnud projektides osalenud VKE-dele. Tehakse ka kindlaks, kas VKE-de osalus on olnud  oluline, efektiivne, kasulik ning andnud lisandväärtust.

Projektide Euroopa Komisjonile esitamise tähtaeg on 6. detsember 2011. Kogu konkurssi puudutava infoga saab lähemalt tutvuda järgmisel aadressil: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-SME-2012.

Eesti on eelnevatel aastatel VKE-de konkursil üsna edukas olnud. Eelmise nelja konkursiga on Eesti saanud rahastuse rohkem kui 40 projektile kogusummas ligi 10 miljonit eurot. Loodame ka sel aastal palju edukaid taotlusi näha.

Lähmat infot on võimalik küsida EAS-ist ja SA Archimedesest VKE-de projektikonkursi konsultantidelt:

 • Arvo Anton
 • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
 • e-mail: arvo.anton@eas.ee
 • tel 627 9542

Kommenteerimine on suletud