7RP NMP valdkonna infokiri juunis 2011

Uus tööprogramm

20. juulil 2011 avaldatakse järgmine NMP (nanotehnoloogia, nanoteaduse ja uute tootmistehnoloogiate) tööprogramm. Esialgu on avalikud ainult 2012. aasta tööprogrammi teemad (http://www.nmpteam.com/call-information/), mitte tööprogramm tervikuna. Saadaval on ka Orientation document: (http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/nmp-2012-orientation-paper_en.pdf). NMP valdkonna võtmedokumentidele pääseb ligi CORDISe veebilehelt: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=keydocs. NMP taristu (roadmap) kohta saabub dokument 21. septembriks.

Nanoteadus, nanotehnoloogia ja uued tootmistehnoloogiad aastatel 2012–2013

2012. aastal on fookuses:

a) konkurentsivõime ja teadmispõhise majanduse toetamine;
b) rahastusskeemide strateegiline kasutamine (üks skeem teema kohta);
c) järgmised koostööprojektid: SME, LARGE ja SMALL;
d) teemapõhised grupeeringud vajalikud (nt tervise ja keskkonna valdkonnaga seotud)
e) hindamine uutel alustel;
f) pilootprojektid (demoprojektid, standardiseerimine);
g) fookuses on innovatsioon (teemad ja lähenemine);
h) sotsiaalsed väljakutsed (social challenges) ja sotsiaalne asjakohasus (social relevancy);
i) läbipaistvad protseduurireeglid (transparent procedure rules).

2013. aasta tööprogrammi multisektoriaalsuse prioriteet on koostöö strateegiliste toormaterjalide (raw materials) ja materjalide osas järgmistes sektorites:
a) transport; b) IKT;  c) keskkond;  d) energia.

Prioriteediks on seatud erinevate sektorite (keemiline sektor, tekstiilisektor jt) tehnoloogiaplatvormide dokumentatsiooni arvestamist. Toetatakse jätkusuutlikku tootmist (sustainable production).

2013. aasta tööprogrammi struktuur jääb endiseks (valdkonnad on samad, mis 2012. aasta tööprogrammis):

a) 3 põhivaldkonda: nanotehnoloogia, nanomaterjalid ja uued tootmistehnoloogiad;
b) integratsioon;
c) PPPs (public-private partnerships): tulevikutehased (factory of futures), energiasäästlikud ehitised (energy efficient buildings) ja elektrisõidukid (green cars) ehk nn ’rohelised sõiduvahendid’.

500x_nanotubeelectric

2012. aasta tööprogrammi taotlusvoorude teemad on järgmised:

Nanotehnoloogiad

NMP.2012.1.1-1 Energia säästlikuks tootmiseks mõeldud nanokatalüsaatorite väljatöötamine vastavalt alustõdedele
NMP.2012.1.2-1 Nanotehnoloogilised lahendused in situ pinnase ja põhjavee tervendamisel
NMP.2012.1.2-2 Ateroskleroosi diagnoosimisel ja ravis kasutatavate uudsete raviotstarbeliste nanotehnoloogiliste süsteemide väljatöötamine ja 1.faasi kliinilised uuringud
NMP.2012.1.2-3 ERA-NET skeemi rakendamine nanomeditsiinis
NMP.2012.1.3-1 Tehniliselt toodetud nanomaterjalide ja elussüsteemide ja/või keskkonna vahelise koostoime mehhanismide ja mõju süstemaatilised uuringud
NMP.2012.1.3-2 Tehniliselt toodetud nanoosakeste toksilisusega seotud omaduste (toxicity behaviour) modelleerimine
NMP.2012.1.3-3 Nanomaterjalide seadusega ettenähtud katsetamine
NMP.2012.1.4-1 Katseliinid nanomaterjalide täppissünteesimiseks
NMP.2012.1.4-2 Nanoskaalas ehitusplokkide hierarhiline struktuur
NMP.2012.1.4-3 Nanoskaalas mehaaniline metroloogia tööstusprotsesside ja -toodete puhul
NMP.2012.1.4-4 Nanotehnoloogia ja ELi (tööstuse ja ühiskonna) tulevikuvajaduste kavandamise vallas tehtava uurimistöö ja innovatsiooni alase EÜ kommunikatsiooni ja dialoogi hindamine
NMP.2012.1.4-5 Nanotehnoloogia alase hariduse parendamine vastavalt ELi tööstuse ja ühiskondlikele vajadustele

Nanomaterjalid

NMP.2012.2.1-1 Erinevate materjalide ühendamine (välja arvatud ainult tervishoius rakendatavad materjalid)
NMP.2012.2.1-2 CO2 päritolu peenkemikaalid
NMP.2012.2.1-3 Pikema kasutuseaga iseparanevad materjalid
NMP.2012.2.2-1 Biomaterjalid raviotstarbeliste implantaatide täiustamiseks
NMP.2012.2.2-2 Materjalid andmete salvestamiseks
NMP.2012.2.2-3 Kõrgetasemelised materjalid elektri tootmiseks kõrgel temperatuuril
NMP.2012.2.2-4 Kulutõhusad materjalid kaldaäärsetele tuulegeneraatoritele suuremate tiivikute valmistamiseks
NMP.2012.2.2-5 Halogeenivabad leegiaeglusti omadustega materjalid
NMP.2012.2.2-6 Reostuse kõrvaldamiseks kasutatavad fotokatalüütilised materjalid
NMP.2012.2.3-1 Euroopa Tehnoloogiaplatvormide ja peamiste huvirühmade vaheline suhtevõrgustiku loomine materjaliteaduse ja inseneriteaduse vallas

Uued tootmistehnoloogiad

NMP.2012.3.0-1 Üliefektiivsed keemilised sünteesid alternatiivsete energiavormidega
NMP.2012.3.0-2 Üldine ohutusjuhtimine tööstusorganisatsioonides

Integreerimine

NMP.2012.4.0-1 Uudsed materjalid ja disainipõhised lahendused loometööstusele
NMP.2012.4.0-2 Standardimisvajaduste toetamine
NMP.2012.4.0-3 Innovatsiooniskeemi rakendamine metsandussektoris ressursside tõhusamaks kasutamiseks ja kliimamuutuste vastu võitlemiseks –ERA-NET skeem, mis on elluviidav FAFB ja NMP vahelises koostöös
NMP.2012.4.0-4 Euroopa Liidu eesistujatega seotud ürituste korraldamine
NMP.2012.4.1-1 Uued keskkonnasõbralikud lähenemisviisid mineraalide töötlemisel
NMP.2012.4.1-2 Uudsed tehnoloogiad elektroonilistes jäätmetes sisalduvate kõrgtehnoloogiliste metallide eraldamiseks ja ümbertöötlemiseks
NMP.2012.4.1-3 Täiustatud magnetiliste materjalide väljatöötamine kriitilise tähtsuseta toormaterjalideta või nende väiksema kogusega
NMP.2012.4.1-4 Kriitilise tähtsusega toormaterjalide asendamine: suhtevõrgustiku loomine, teadus- ja arendusvajaduste ja prioriteetide määratlemine

Energiasäästlikud ehitised

EeB.NMP.2012-1 Ehitiste, võrkude, kütte- ja jahutussüsteemide ning energiasalvestus- ja tootmissüsteemide koostoime ja integreerimine
EeB.NMP.2012-2 Süsteemne lähenemisviis olemasolevate hoonete renoveerimisele, sealhulgas hoonete ümbriste ajakohastamine, kõrgefektiivsed valgustussüsteemid, energiatõhusad HVAC süsteemid ja taastuvenergia tootmise süsteemid
EeB.NMP.2012-3 Uusi teenuseid hõlmavate uute ’protsesside ja ärimudelite’ väljatöötamine ja heakskiitmine järgmise põlvkonna jõudluspõhistele energiatõhusatele hoonetele
EeB.NMP.2012-4 Nanotehnoloogial põhinevad meetodid HVAC süsteemide jõudluse tõstmiseks
EeB.NMP.2012-5 Uued materjalid intelligentsete akende kui energiatarbimist paremini reguleerivate soodsate ja multifunktsionaalsete süsteemide valmistamiseks
EeB.NMP.2012-6 Eelkõige väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEdele) suunatud meetmed teadmiste edasisiirdeks väärtusahelas

Tulevikutehased

FoF.NMP.2012-1 Kohanduvad tootmissüsteemid ning mõõte- ja kontrollseadmed energiakasutuse optimeerimiseks ja emissioonide peaaegu täielikuks vältimiseks tööstuslikes tootmisprotsessides
FoF.NMP.2012-2 Meetodid ja tööriistad tootmisseadmete jätkusuutlikuks säilitamiseks ja prognoositav hooldamine
FoF.NMP.2012-3 Intelligentsed tootmisseadmed ja plug-and-produce-vahendid automaatseadmete, robotite ja teiste intelligentsete seadmete, perifeersete seadmete, intelligentsete sensorite ja tööstuslike IT-süsteemide integreerimiseks kohanduvasse süsteemi.
FoF.NMP.2012-4 Kõrgefektiivsed ehk tõhusad (maht, kiirus, protsessi võimsus), jõulised ja täpsed tootmistehnoloogiad
FoF.NMP.2012-5 Ülitäpsed tootmistehnoloogiad kõrgkvaliteetsete 3D mikroosade valmistamiseks
FoF.NMP.2012-6 Teadmistepõhised tööriistad ja lähenemisviisid protsesside kavandamiseks ja integreeritud protsesside simuleerimiseks tehastes
FoF.NMP.2012-7 Innovatiivsed tehnoloogiad materjalide valamiseks, eemaldamiseks ja valmistamiseks

Elektrisõidukid

GC.NMP.2012-1 Nanotehnoloogial põhinevad innovaatilised lahendused liikurite elektrokeemilistele salvestusseadmetele
GC.NMP.2012-2 Innovaatilised täiustatud kerged materjalid järgmise põlvkonna keskkonnasõbralikele elektrisõidukitele

Hindamistulemused

Varasemate tulemustega saab tutvuda CORDISe vahendusel:
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/results-of-call_en.html

2011. aasta tööprogrammi viimased hindamistulemused ( call 5, stage 2) selguvad
30. juunil 2011. Siiani on olnud 5. taotlusvooru SME-5 voorus üks edukas Eesti koordinaator.

Riikide osalemine NMP 5. taotlusvoorus

Riikide osalemine NMP 5. taotlusvoorus

Riikide võrdlustabel NMP 5. taotlusvooru künnise ületamise arvu järgi

Riikide võrdlustabel NMP 5. taotlusvooru künnise ületamise arvu järgi

Üritused Eestis 2011. aasta septembris

15. septembril toimub Atlantise konverentsikeskuses NMP programmi infopäev ja Eesti-Soome koostöö teemaline ümarlaud, osalemissoovi korral palun  teada anda e-maili teel rivo.raamat@archimedes.ee või telefonil +372 5645 2432.

Rivo Raamat
7RP NMP valdkonna konsultant
rivo.raamat@archimedes.ee

Kommenteerimine on suletud