ELi teaduse ja innovatsiooni rahastamine: Eesti seisukoht*

Vabariigi Valitsus ja Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon arutasid Eesti seisukohti ELi rohelise raamatu „Probleemid ja võimalused: Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise raamistiku arendamine” kohta. VV istung toimus 19. mail, Euroopa Liidu  asjade komisjoni arutelu  23. mail.

Vabariigi Valitsus formuleeris oma seisukohad järgmiselt:
1. Kiita heaks järgmised Eesti põhiseisukohad rohelise raamatu „Probleemid ja võimalused: ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise raamistiku arendamine“ kohta:

– Eesti toetab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise raamistiku loomist. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. novembri 2010. a protokolli märgitud otsusele (istungi protokoll nr 46, päevakorrapunkt nr 21) peab Euroopa Liidu eelarve olema suunatud strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide saavutamisele. Strateegias „Euroopa 2020“ on võrreldes Lissaboni strateegiaga väga oluliselt kasvanud rõhuasetus teadus- ja arendustegevusele ning innovatsioonile.

– Eesti soovib, et maaelu arengu programmidest oleks võimalik toetada teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni.

– Eesti on seisukohal, et teadusuuringute rahastamisotsuste esmaseks kriteeriumiks peab jääma projektide tipptase. Kõigil Euroopa Liidu teadlastel peab olema võimalus jõuda tipptasemele ja võistelda parimate rahastamisvõimaluste pärast. Raamprogrammi toel rahastatud teadustaristute paiknemine peaks olema regionaalselt tasakaalus.

– Eesti on seisukohal, et kui tegemist on ühistest vahenditest rahastatavate meetmetega või programmidega, siis kõikidel riikidel peaks olema võrdne võimalus osaleda programmide loomis- ja otsustusprotsessis. Eesti on seisukohal, et uute liikmesriikide esindajad peavad olema kaasatud erinevate suurte algatuste juhtivorganitesse.

– Eesti toetab teadus- ja innovatsioonialaste tegevuste suuremat rakendamist olemasolevate Euroopa Liidu agentuuride kaudu, kuid ei toeta uute rakendusasutuste loomist ja nende kaudu Euroopa Liidu teadus- ja innovatsioonialaste tegevuste rakendamist.

– Eesti on seisukohal, et tuleb jätkata teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni edendamisele suunatud Euroopa Liidu vahendite kasutamise reeglite lihtsustamisega, sh on oluline lepingute sõlmimiseks kuluva aja lühendamine. Tõukefondide rakendamise reeglistik peab lihtsustuma ja sobituma teadus- ja innovatsioonialaste projektide vajaduste toetamiseks.

– Peame oluliseks toetada senisest enam väikese ja keskmise suurusega projekte, mis võimaldavad reageerida kiirelt ja paindlikult väliskeskkonnast tulenevatele muudatustele ning toimivad suurte projektide algatajatena.

2. Riigikantseleil esitada punktis 1 nimetatud roheline raamat Riigikogu juhatusele ja Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmetele ning teha neile teatavaks Vabariigi Valitsuse seisukohad selle kohta.

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2011 istungi protokoll, pp21  (20110519.21)

 

Euroopa Liidu asjade komisjon otsustas

Toetada Vabariigi Valitsuse 19. mail 2011. a vastuvõetud seisukohti Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Probleemid ja võimalused: Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise raamistiku arendamine“ kohta;
kuid soovis täpsustada Eesti seisukohta nr 2 järgnevalt:
“Eesti soovib, et maaelu arengu programmidest oleks võimalik toetada valdkonna teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni.”

Euroopa Liidu asjade komisjoni istungi protokoll nr 10
Esmaspäev, 23. mai 2011

*) Eesti seisukohtade kujundamiseks ja ettepanekute tegemiseks saadeti roheline raamat „Probleemid ja võimalused: Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise raamistiku arendamine“ (KOM(2011) 48) (edaspidi roheline raamat) ministeeriumidele, avalik-õiguslikele ülikoolidele, teadusasutustele ja mitmetele valdkonnas tegutsevatele organisatsioonidele arvamuste avaldamiseks. SA Archimedes avaldas rohelise raamatu küsimused vastamiseks SA Archimedese veebilehel (www.archimedes.ee) ning korraldas mitu temaatilist üritust sotsiaalsete partnerite ja sidusrühmade esindajate kaasamiseks arutellu. Seletuskirja ja seisukohtade koostamisel on arvestatud partneritelt saadud kirjalikke ettepanekuid, sh ka SA Archimedese läbiviidud avaliku konsultatsiooni protsessi raames laekunud seisukohti. Laiemal aruteludel kogunenud seisukohad võeti kokku VV valitsuse otsuse eelnõu seletuskirjas, milles antakse ka konsultatsiooni alusel formuleeritud vastused EK esitatud küsimutele. Need vastused toome teieni eraldi.

Kommenteerimine on suletud