7RP tervise valdkonna infokiri mais 2011

7RP tervise valdkonna viienda taotlusvooru tulemustest

Üheastmelises taotlusvoorus esitati 166 taotlust, millest 33 (20%) osutusid edukateks. Projektide kogueelarve on 166,5 miljonit eurot. Üks teema (New methologies for clinical trials in personalised medicine) jäi selles taotlusvoorus projektiga katmata. Eesti partnerite osalusel esitati viis taotlust, millest üks osutus edukaks ning üks arvati reservnimistusse.

Kaheastmelise protseduuriga taotlusvoorus laekus 786 lühitaotlust, millest hindamisele kuulus 771 projektitaotlust. Teises astmes laekus 221 täistaotlust (ettepanek tehti 223 taotlejale). Rahastada otsustati 91 projekti, mis teeb II astme edukuse määraks 41% (ühtekokku osutus edukaks siiski 91/771 ehk 12% taotlustest). Positiivse otsuse saanud taotlejatega algasid läbirääkimised mais. 91 projekti kogueelarve on 495 miljonit eurot. Eesti partnerite osalusel esitati neli taotlust, millest paraku ükski edukaks ei osutunud.

Senised taotlusvoorud on iseloomustatavad alljärgnevas tabelis toodud näitajatega:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Eelarve M€

641

577

593

628

657

650

Teemade #

86

87

71

72

51

37

Projektide #

153

172

108

131

125

127

Eelarve teema kohta

7,5

6,6

8,4

8,7

13,1

17,5

Eelarve projekti kohta

4,2

3,35

5,5

4,8

5,3

5,1

Esitatud numbrid näitavad, et teemade arv ja rahastatud projektide arv omab langustendentsi samas kui eelarve iga teema kohta on pidevalt suurenenud, seega on suurenenud ka projektide keskmine eelarve.

7. raamprogrammi tervise valdkonna projektides osalenute uuring
Euroopa Komisjoni initsiatiivil viidi läbi 7RP tervise valdkonnas osalenute ankeetküsitlus. Küsimustik saadeti 10 197 raamprogrammis osalenud teadlasele; sellele vastas 2278, ent osa küsimustest oli täidetud mittetäielikult, mistõttu analüüsis osales 2266 ankeeti (vastamismäär 22,2%). Uuringu esialgsed tulemused näitasid järgmist:

• 80% küsitletutest arvas, et ilma ELi rahastuseta oleks uuring jäänud tegemata;
• PI (principal investigator) ’toodab’ raamprogrammi projektiga keskmiselt seitse publikatsiooni;
• 7,4% osalenutest lõi projekti käigus VKE, millest 94% jäi toimima ka projekti lõppedes. Hinnanguliselt on 6RP ja 7RP käigus loodud ligi 1000 VKEd;
• Osalejate arvu osas on Eesti 18. kohal; osalejate arvu suhe elanikkonna suurusesse tõstab Eesti neljandale kohale ja osaluse suhe SKPsse koguni esimeseks (siin mängib muidugi oma rolli ka SKP suurus).

Uuring peaks saama publitseeritud ja avalikult kättesaadavaks käesoleva aasta sügisel.

Raamprogrammi asjaajamise lihtsustamise (simplification) osas on Euroopa Komisjoni poolt tehtud järgmine otsus: väikeettevõtete omanikud, kes ei saa oma ettevõttest palka (rahulduvad nt vaid dividendidega), saavad oma raamprogrammi projektis osalemise töötasu avestamiseks kasutada Euroopa Komisjoni loodud mudelit, mis arvestab taotlusvooru publitseerimise aastat, osaleja kogemust (sh teaduskraadi) ja elukoha riiki. Juhend ja valemiga Exceli formaadis fail on Cordise kodulehel rubriigi Find a document alarubriigis Guidance documents. Otselink kõnealusele dokumendile on siin: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/cordis-sme-owners-rates_en.zip.

7RP taotluste esitamise süsteemi uuendusi saab veel juuni esimesel nädalal testida. Selleks on loodud test-taotlusvoorud, mis on leitavad veebilehelt http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/testcallpage. Samas paiknevad ka kõik vajalikud juhendid (osa neist saab küll kättesaadavaks alle süsteemi sisse logides). Kui test-taotlus on loodud, siis edaspidi pääseb seda muutma ja täiendama veebilehelt https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/myproposals. Süsteemiga seotud ettepanekud ja kriitika tuleks saata meiliaadressile DIGIT-EFP7-SEP-FEEDBACK@ec.europa.eu.

7RP tervise valdkonna projektitaotlejate järjekordne rahvusevaheline koolitus toimub Ateenas 21. juunil 2011. Koolitusel osalemine on tasuta, ent selleks tuleb end registreerida veebilehel http://www.fitforhealth.eu/events/international-training-for-fp7-health-applicants-21st-june-2011-athens-greece/150.aspx. Sealt leiab ka logistikat puudutava teabe.

Raamprogrammi projektitaotlejate suurem koolitus toimub 17.–21. spetembril Roomas. Itaalia Euroopa Teaduse Edendamise Agentuur (APRE) poolt korraldatav koolitus hõlmab nii projektitaotluse koostamist kui ka koostööprojekti juhtimist. Intensiivne koolitus on küll tasuline, ent tõenäoselt on tegemist heal tasemel üritusega. Lähem info ja registreerimine http://autumnschool.apre.it.

IMI avatud infopäev toimub 17. juunil Brüsselis Husa President Park Hotel’is. Infopäeval tutvustatakse IMI rahastusreegleid ning intellektuaalomandiga seonduvaid põhimõtteid, samuti tutvustatakse lähemalt neljanda taotlusvooru teemasid. Kohvipausid pakuvad hea võimaluse suhtlemiseks, sh IMI esindajatega. Registreerumine ja lähem info: http://www.imi.europa.eu/events/2011/05/18/open-info-day-4th-call-proposals.

IMI neljas taotlusvoor avatakse juunikuu keskel. Ülevaade taotlusvooru prioriteetsetest teemadest on kättesaadav IMI veebilehel http://www.imi.europa.eu/content/4th-call-2011.

IMI programmist rahastatud projekt EMTRAIN (The European Medicines Research Training Network), mille eesmärgiks on kaardistada ja püüda koordineerida ravimite alast õppe- ja teadustööd kogu Euroopas, otsib kõikidest liikmesmaadest kontaktisikuid, kellest üks peab olema pädev ravimiuuringute ja akadeemilise elu osas, teine aga ravimialase ettevõtluse osas. Positsioon tõenäoselt rahalist tulu kaasa ei too, küll aga pakub see võimaluse olla tihedas kontaktis kõigi Euroopa riikide kolleegidega ning osaleda ravimitele suunatud akadeemiliste tegemiste kavandamisel. Huvilistel palun saata vastavasisuline e-kiri allakirjutanule, kellele on antud volitus vahendajaks olla.

IMI programmi teaduslik komitee vajab uusi kandidaate, kuna seniste liikmete mandaat lõpeb 2011. aasta lõpus. Kandidaadid peavad olema rahvusvaheliselt tunnustatud pädevusega vähemalt ühes järgmistest valdkondadest: eetika; patsientide organisatsioonid; tervisetehnoloogiate hindamine; siirdemeditsiin, kliinilised uuringud; sisehaigused; biokeemia; regeneratiivne meditsiin; haiguste ja diagnostika visualiseerimismeetodid; kesknärvisüsteemi haigused; vähktõbi; metaboolsed haigused.
Kellel on teada häid kandidaate, kes võiksid olla, aga ei pea olema meie kaasmaalased, andke palun allakirjutanule teada enne jaanipäeva.

IMI uudistega kursis olemiseks võib endale tellida elektroonilise IMI uudiskirja, mis on tasuta ja mida saab tellida veebiaadressilt http://www.imi.europa.eu/content/subscribe-imi-newsletter.

Argo Soon
7RP tervise valdkonna konsultant
argo.soon@archimedes.ee

Kommenteerimine on suletud