Eesti osalejad väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud konkurssidel taas edukad

28. märtsil avaldas Euroopa Komisjon spetsiaalselt VKEdele suunatud konkursside FP7-SME-2011-CP ja FP7-SME-2011-BSG hindamistulemused. Nende kahe konkursi eelarve oli 204 miljonit eurot, millest suurim osa, 110 miljonit eurot planeeriti alakonkursile „Teadustöö VKEde huvides“. 79 miljonit eurot planeeriti alakonkursile „Teadustöö VKE assotsatsioonide huvides“ ning 15 miljonit eurot konkursile „Demonstratsooni tegevused“.

Kokku esitati neile konkurssidele 946 taotlust, millest 39 ei vastanud konkursi tingimustele. Seega läks hindamisele 907 taotlust, millest 742 taotlust esitati konkursile „Teadustöö VKEde huvides“.

Projekte hinnati kolme kriteeriumi põhjal: teaduslik ja tehnoloogiline kvaliteet, projekti rakendatavuse ja juhtimise kvaliteet ning projekti oodatav mõju. Iga hindamiskriteeriumi eest oli võimalik saada 5 punkti. Ületamaks Euroopa Komisjoni poolt seatud hindamiskünnist, oli kokku vaja koguda vähemalt 11 punkti, seejuures kahe esimese kriteeriumi eest pidi saama vähemalt 3 punkti ning kolmanda hindamiskriteeriumi eest vähemalt 4 punkti.

907-st projektist ületas hindamiskünnise 339 ehk 37,4% kõigist hinnatud taotlustest. Hindamiskünnise ületamine ei tähenda aga automaatselt rahastuse saamist. Rahastuse saamine selgub pingerea alusel hindamiskünnise ületanud projektide seas. Hindamistulemuste statistika on esitatud alljärgnevas tabelis:

VKE konkursside tulemused 2011

VKE konkursside tulemused 2011
Allikas: FP7-SME-2011-Evaluation Report – FINAL

Antud konkursid tõid edukaid projekte ka Eestisse. Eesti osalusega taotlusi esitati kokku 39, milles osales 51 organisatsiooni. Edukaks ostutusid kaheksa projekti (11 erineva osalejaga), mis teeb Eesti edukuse määraks 21,6%. See on üle Euroopa keskmise, milleks oli 18,5%. Kaheksast edukast projektis kahes on eestlased ka juhtpartneriks ehk koordinaatoriks.

Ühe meeldiva seigana võib veel välja tuua, et Eesti sai sellel konkursil kõige suurema protsendi sellest rahast, mida taotlustes küsiti – 24,1%. Kokku saadakse Euroopa Komisjonilt raha 2 239 520 eurot ehk üle 35 miljoni krooni. Keskmine Euroopa Liidu riik sai 18,9% taotletud rahast.

Kokkuvõttes võib öelda, et Eesti on VKEdele suunatud konkurssidel stabiilselt hästi osalenud ja see on üks Eestile kõige rohkem edukaid projekte toonud konkurss raamprogrammis. Jääb üle vaid loota, et edu jätkub ka tulevikus.

Oskar Otsus

7. raamprogrammi konsultant
oskar.otsus@archimedes.ee

 

 

 

Kommenteerimine on suletud