Austatud Innovaatika lugeja!

Järjest lähemale hakkab jõudma aeg langetada tähtsaid otsuseid Euroopa Ühenduse uue finantsperioodi (20142020) kohta ning järjest rohkem hakkab jõudma meie lauale mitmesuguseid ettevalmistavaid dokumente. Selle käigus on sageli üleval küsimus, kuidas edasi minna. Ning üldine vastus on sageli juba ette selge: edasi minna tuleb teisiti. See vastus lähtub nii viimase kümnendi tulemustest (stagneerumine) võrreldes konkureerivate majandustega, majanduskriisist ja sellest ülesaamise vajadustest, globaalsete probleemide üha teravnevast tõstatumisest ning loomulikult ka vajadusest asuda rakendama Euroopa Ühenduse uut alusdokumenti, millega ühenduse juhtorganitel on nii suuremad volitused kui ka suurem vastutus.

Teadust ja arendustegevust puudutavad üht- või teistpidi mitmed neist.

9. veebruaril avaldati roheline raamat „Probleemid ja võimalused: ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise raamistiku arendamine“, mille eesmärk on algatada avalik arutelu selle üle, millised on põhilised küsimused, mida tuleks ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisel tulevastes programmides arvesse võtta (avaldatud ka Innovaatikas). Need programmid moodustavad osa ettepanekutest, mille komisjon esitab 2011. aasta juunis järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta. Konkreetsed ettepanekud rahastamisprogrammide kohta võetakse vastu 2011. aasta lõpuks. Teadlasi, ettevõtjaid, valitsusi ja kodanikuühiskonna esindajaid ning kodanikke kutsutakse üles selles olulises arutelus osalema (Consultation: Green Paper on a Common Strategic Framework for future EU Research and Innovation Funding (vt ka EK lühiselgitust Innovaatikas)).

Selleks on neli võimalust:

Küsimustik sisaldab teaduse, arendustegevuse ja innovatsiooni korraldamise ning rahastamise parandamisega seotud küsimusi.

Euroopa Komisjon kutsub nii üksikisikuid kui institutsioone üles esitama oma seisukohti, aega selleks on 20. maini 2011.

Kindlasti leiavad need seisukohad ühel või teisel viisil rakendust uue raamprogrammi formuleerimisel. Jutt on justnimelt uuest, mitte 8. raamprogrammist, sest kuuldavasti on kavas ka raamprogrammi nimetust  uuendada.

Uueks raamprogrammiks ettevalmistumine on alanud ka liikmesriikides. Enamik liikmesriike ja mitmed organisatsioonid on esitanud oma arvamuse ja ettepanekud. Need on avaldatud avaliku konsultatsiooni veebis enne rohelise raamatu ilmumist esitatud arvamuste nimekirjas.

Oma kollektiivse ettepanekuga tulid välja ka 12 uut liikmesriiki (vahepealset tekstivarianti võib lugeda siit ja siit). Põhjuseks uute liikmesriikide vanadest liikmesriikidest väiksem esindatus. Vast kõige enam torkab see silma Euroopa Teadusnõukogu grantide puhul. ERC grante on muidu raamprogrammis edukad Eesti teadlased toonud koju vaid ühel korral. Kas meie mahajäämus ka meie tippude hulgas on tõesti nii suur või on hindamissüsteem välja kujundatud just selline, mille lati alt madalama majandustasemega riigid lihtsalt läbi jooksevad.

Vaatamata sellele, et Eesti ühines ühispositsiooniga, ei ole Eesti seisukoht muutunud: teadustöö kvaliteet peaks ka edaspidi jääma esmaseks rahastamise kriteeriumiks: „The prime criterion for research funding in FP should be scientific excellence. HoweveĻ in order to fully exploit the potential of the EU as a whole, appropriate elements regarding capacity  building and development of potential within the European Research Areą including FP, should be Designed“.

Samal ajal investeerib Eesti tähelepanuväärsel hulgal ELi struktuurifondide vahendeid T&A&I võimekuse tõstmisse teaduse infrastruktuuri ja inimressursi arendamise kaudu.

Tundub, et on saanud tavaks, et kõik eesistujamaad peavad vajalikuks ühe suhteliselt esindusliku T&A poliitikale pühendatud konverentsi korraldamist. Nii ka Ungari. “Half Time- High Way Interim – Evaluation of FP7” oli 24.25. veebruaril toimunud konverentsi nimetus.

Konverentsi eesmärgid olid:

  • 7RP vaheraporti tutvustamine ja arutamine;
  • teaduse konteksti arutamine EU2020 strateegias ja 7RP edasise rakendamise käigus;
  • ettepanekute tegemine järgmise raamprogrammi kujundamiseks.

Konverentsi programm, materjalid ja järeldused leiab konverentsi veebist.

Huvipakkuvaks materjaliks on ka 7RP vahearuanne “Half Time- High Way Interim – Evaluation of FP7” ja Euroopa Komisjoni vastused konkreetsetele püstitatud küsimustele.

Huvitavate materjalidega tutvumise kõrval soovitame teil aga võtta ka aeg maha ja esitada Euroopa Komisjonile  oma arvamused Euroopa teadustegevuse ja innovatsiooni tulevase rahastamise kohta.

Kommenteerimine on suletud