ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamine: komisjon korraldab konsultatsioonid, et arutada radikaalseid muudatusi majanduskasvu suurendamiseks ja uute töökohtade loomiseks

Euroopa Komisjon algatas 9. veebruaril konsultatsiooni ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise oluliseks parandamiseks, et lihtsustada programmides osalemist, suurendada nende teaduslikku ja majanduslikku mõju ning parandada kvaliteedi ja hinna suhet. Rohelises raamatus esitatud ühtne strateegiline raamistik hõlmaks praegust teadusuuringute raamprogrammi (FP7), konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammi (CIP) ning Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituuti (EIT). Sellega luuakse ühtne vahendite kogum, mis hõlmab kogu innovatsiooniahelat alates alusuuringutest ja lõpetades innovaatiliste toodete ja teenuste turuletoomisega ning toetab ka tehnoloogiavälist innovatsiooni, nt tootekujundust ja turundust. Ka on komisjoni roheline raamat toimingute ja eeskirjade põhjaliku lihtsustamise alus. Muudatustega püütakse maksimeerida ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisvahendite panust projekti „Innovatiivne liit” ja ELi 2020. aasta strateegiasse. Sidusrühmad saavad arvamust avaldada 20. maini 2011.

Euroopa teadus- ja innovatsioonivolinik Máire Geoghegan-Quinn ütles: „Meie eesmärk on saada maksimaalset kasu igalt eurolt, mis EL investeerib teadusuuringutesse ja innovatsiooni. Me soovime kasutada ära ELi rahastamisvahendite tohutut potentsiaali, et lahendada sellised heidutavad probleemid nagu kliimamuutus, energiatõhusus ja toiduainetega kindlustatus ning suurendada majanduskasvu, luua töökohti ning parandada Euroopa elukvaliteeti. Tehes oma programmid ühtsemaks ja lihtsamaks, muudame teadlaste ja uuendajate – eelkõige VKEde – elu kergemaks, tõmbame ligi uusi taotlejaid ja saavutame veelgi paremaid tulemusi. Ma ootan laiaulatuslikku ja uuendusmeelset arutelu, kus kasutatakse veebi ja sotsiaalmeediat.”

Volinik Geoghegan-Quinn avaldab rohelise raamatu koos kuue ülejäänud volinikuga, kelle vastutusalasse kuuluvad teadusuuringud ja innovatsioon – need on asepresidendid Kallas, Kroes ja Tajani ning volinikud Vassiliou, Potočnik ja Oettinger.

Lihtsam juurdepääs ELi teadusuuringute ja innovatsiooni

Oma rohelises raamatus teeb komisjon ettepaneku luua ühine strateegiline raamistik, mis ühendab kolme võtmeelementi.

Esiteks: keskendutakse selgelt kolmele üksteist vastastikku tugevdavale eesmärgile, milleks on ELile maailmatasemel teadusbaasi pakkumine, konkurentsivõime suurendamine väljaspool ELi ning selliste suurte probleemide lahendamine nagu kliimamuutus, ressursitõhusus, energia ja toiduainetega varustatus, tervishoid ja rahvastiku vananemine.

Teiseks: ELi poolne rahastamine muudetakse osalejatele palju ligitõmbavamaks ja paremini juurdepääsetavaks nt ühiste IT-vahenditega ühtse sisenemispunkti või ühtse kontaktpunkti abil, et nõustada ja toetada osalejaid kogu rahastamisprotsessi jooksul. Lisaks võimaldab ühtne strateegiline raamistik lihtsamat ja ühtlustatumat rahastamisvahendite kogumit, mis hõlmaks kogu innovatsiooniahelat, sh eelkõige baasuuringuid, rakendusuuringuid, teadlaste ja tööstusharude koostööd ning firmasisest uuendustegevust. Mitmekesisuse ja ettevõtjate kaasamise innustamiseks soodustatakse paindlikkust. Taotlejatel peaks olema võimalik esitada taotlusi mitme eri projekti kohta ilma korduvalt sama teavet esitamata.

Kolmandaks: luuakse lihtsam ja ühtlustatum kord saadud rahaliste vahendite kasutamise arvestamiseks. See võib hõlmata nt ühekordsete maksete laialdasemat kasutamist.

Lihtsam kord teeb ELi maksumaksjate raha kasutamise kontrolli lihtsamaks ja tõhusamaks.

Veel ideid rohelisest raamatust: täiendavad meetmed liikmesriikide teadusuuringute riigisiseste rahastamisvahendite ühendamiseks; tihedam seos ühtekuuluvusfondi vahenditega; ELi rahastamisvahendite kasutamine riigihangete edendamiseks; rohkem auhindu, Euroopa Teadusnõukogu ja selliste rahastamisvahendite nagu riskijagamisrahastu (RSFF) või laenutagatiste ja riskikapitali investeeringute rolli täiendav tugevdamine; tulemusnäitajate kogumi koostamine, et mõõta edusamme ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisel.

Komisjon algatab lähinädalatel konkursi uuele ühisele raamistikule kõige inspireerivama nime leidmiseks.

Komisjoni ettepanekutes võetakse täielikult arvesse praeguse seitsmenda raamprogrammi (vt IP/10/1525) ning konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammi vahehinnanguid. Täna avaldatakse ka komisjoni vastus seitsmenda raamprogrammi hinnangule (kättesaadav allpool esitatud lingi kaudu).

Järgmised sammud

Konsultatsioon on alates tänasest kommentaarideks avatud. Seisukohtade esitamise tähtaeg on 20. mai. 10. juunil korraldab komisjon avaliku konsultatsiooni järelmeetmena suure lõppkonverentsi. Seal tehakse teatavaks uue strateegilise raamistiku nimi.

Seejärel esitab komisjon enne 2011. aasta lõppu õigusakti ettepaneku teadusuuringute ja innovatsiooni kulude kohta ELi uues, 2013. aasta järgses eelarves.

Taustteave

Praeguse teadusuuringute raamprogrammi FP7 eelarve on 53 miljardit eurot (2007–2013). Siiani on rahastatud rohkem kui 9000 projekti. Ühe uurimuse kohaselt aitavad ainuüksi 2011. aastal rahastamiseks väljavalitud projektid luua kuni 165 000 töökohta (vt IP/10/966).

Konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammi eelarve on 3,6 miljardit eurot (2007–2013) ja selle kaudu on ainuüksi laenutagatiste abil toetatud rohkem kui 100 000 VKEd, samuti on toetatud innovatiivseid IKT katseprojekte.

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) on iseseisev ELi organ, mis edendab teedrajavale teadmis- ja innovaatikakogukondade kontseptsioonile toetudes maailmatasemel innovatsioonitegevust. EIT sai ajavahemikuks 2007–2013 ELi eelarvest 309 miljonit eurot.


Lingid

Rohelise raamatu alased konsultatsioonid
Projekti „Innovatiivne liit” veebileht
Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)
Seitsmes raamprogramm
Konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogramm
Euroopa Teadusnõukogu
Riskijagamisrahastu
(RSFFi hindamine)
FP7 vahehindamise eksperdirühma aruanne
Komisjoni vastus vahehindamise aruandele
Euroopa Komisjoni 2010. aasta aprilli teatis lihtsustamise kohta

IP/11/138
Brüssel, 9. veebruar 2011

Kommenteerimine on suletud