ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamine – teadlastele ja väikeettevõtjatele tülikat bürokraatiat tuleb vähendada ja kohe

Euroopa Komisjon kiitis 24. jaanuaril heaks meetmed, et muuta ELi käimasolev teadusuuringute seitsmes raamprogramm parimate teadlaste ja uuendusmeelsete ettevõtete ning eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks atraktiivsemaks ja kergemini ligipääsetavaks. Komisjoni poolt aprillis 2010 avalikustatud lihtsustamiskava kohaselt rakendatakse meetmed viivitamata.

Teaduse ja innovatsiooni volinik Máire Geoghegan-Quinn ütles: „Tuhanded oma ala asjatundjad, kelle tööd rahastatakse ELi vahenditest, saavad tänu heaks kiidetud meetmetele edaspidi säästa aega ja vaeva, mis muidu kulub paberite täitmisele, ning keskenduda sellele, mida nad kõige paremini oskavad – maailma tasemel teadus- ja uuendustööle, mis aitab majandusel kasvada ja luua töökohti ning parandada elukvaliteeti Euroopas. Meie soov on näha veel rohkem ja paremaid toetuse taotlejaid, sealhulgas dünaamilisi väikeettevõtteid, kes praegu ei suuda bürokraatiakoormaga toime tulla. Ja see on alles algus. Komisjon on juba teinud ettepaneku kõigi ELi rahastamisprogrammide suhtes kohaldatavate finantseeskirjade põhjaliku muutmise kohta ning kui parlament ja nõukogu seda toetavad, esitatakse seitsmendale raamprogrammile järgneva programmi lihtsustamiseks radikaalsed meetmed.”

Konkreetsed abinõud

Komisjon kiitis heaks kolm meedet, millel on vahetu mõju ELi käimasoleva raamprogrammi uurimistoetuste haldamisele. Kõik need on lahenduseks seitsmendas raamprogrammis osalejate ja potentsiaalsete osalejate korduvalt esile toodud probleemidele:

–       võimaldavad paindlikumalt arvestada personalikulusid, mistõttu ELi toetuse saanud võivad keskmiste personalikulude hüvitamise taotlemisel kasutada oma tavapäraseid kuluarvestusmeetodeid ning kaob vajadus luua paralleelseid kuluarvestussüsteeme üksnes sel eesmärgil;

–       väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete omanikud, kelle palka nende raamatupidamine ametlikult ei kajasta, võivad uurimisprojektides osalemise eest saada edaspidi kindlasummalist hüvitist;

–       kõigi komisjoni asjaomaste osakondade ja talituste kõrgematest ametnikest moodustatakse uus juhtrühm, et teadusuuringute rahastamise eeskirjade kohaldamine oleks järjepidev ja vastuoludeta.


Järgmised sammud

Komisjon peab lihtsustamist ELi järgmise uuringu- ja innovatsiooniprogrammi kavandamisel üheks aluspõhimõtteks ning püüab ka edaspidi teha selles suunas olulisi edusamme. Komisjon esitab järgmise ELi uuringu- ja innovatsiooniprogrammiga seotud õigusaktide ettepanekud käesoleva aasta lõpuks pärast varakevadel käivitatava avaliku arutelu tulemuste laekumist.

Taustteave

ELi viimase teadusuuringute programmi ehk seitsmenda raamprogrammi käigus on teadusringkonnad alates 2007. aastast esitanud üle 40 000 projektiettepaneku ning ligi 8000 neist on ka rahastatud. Programmiga on seotud peaaegu kõik Euroopa ülikoolid ja ligikaudu 15% osalejatest on väikesed või keskmise suurusega ettevõtted.

Nii seitsmenda raamprogrammi väljatöötamisel kui ka selle toimimise ajal on tehtud mitmeid konkreetseid samme rahastamiskorra lihtsustamiseks.

Aprillis 2010 võttis komisjon vastu teatise täiendavate lihtsustamisvõimaluste kohta, milles käsitletakse nii kehtivat õiguslikku raamistikku kui ka võimalikku ELi finantsmääruse läbivaatamist edaspidi (vt IP/10/472 ja MEMO/10/156). Teatis vallandas laia kõlapinnaga arutelu ELi institutsioonide vahel ning paljude teiste uurimis- ja innovatsioonivaldkonna sidusrühmadega. Sellega seoses tasuks meelde tuletada, et komisjoni ettepanek ELi finantsmääruse läbivaatamise kohta sisaldab ka seitsmenda raamprogrammi puhul lihtsustamisvõimalusi, nagu intressitootvate arvete kaotamine, ning meetmeid, millega luuakse alus järgmise raamprogrammi põhjalikumale lihtsustamisele. Nõukogu ja Euroopa Parlamendi osaks jääb need meetmed heaks kiita.

Komisjoni otsusega vastu võetud meetmed lähtuvad arutelude käigus saavutatud laiapõhjalisest konsensusest ning on ühtlasi kooskõlas seitsmenda raamprogrammi vahehindamise teinud eksperdirühma soovitustega (IP/10/1525).

2010. aasta aprillis avaldatud lihtsustamist käsitleva teatise täistekst asub veebiaadressil: http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=documents.

Vahehindamise eksperdirühma koostatud aruanne asub veebiaadressil  http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/fp7_interim_evaluation_expert_group_report.pdf#view=fit&pagemode=none

Euroopa Komisjoni otsust kolme lihtsustusmeetme kohta
COMMISSION DECISION
of 24 January 2011
on three measures for simplifying the implementation of Decision No 1982/2006/EC of the European Parliament and of the Council and Council Decision No 970/2006/Euratom and amending Decisions C(2007) 1509 and C(2007) 1625

Võite lugeda aadressil:
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/c-2011-174-final_en.pdf

IP/11/57
Brüssel, 24. jaanuar 2011

Kommenteerimine on suletud