2009. aasta Euroopa Liidu finantsaruanne: teadus domineerib

28. septembril esitas Euroopa Komisjon Euroopa Liidu 2009. aasta finantsaruande (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1188&format=HTML&aged=0&language=ET&guiLanguage=en).
Aruandest selgub, et üle kolmandiku oma 2009. a eelarvest panustas EL teadusuuringute, innovatsiooni ja konkurentsivõime programmidele, kokku 44 miljardit eurot.
ELi 7. raamprogrammis toetati umbes tuhandet teadusprojekti 6,3 miljardi euroga. Innovatsiooni ja konkurentsivõime programmis eraldati väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning Erasmuse programmi raames mobiilsusele kokku kolm miljardit eurot. Euroopa ühtekuuluvuspoliitika vahenditest rahastati teadust ja innovatsiooni umbes 25 miljardi euro ulatuses. Ülejäänud finantsid läksid majanduse taastumise ja kasvu projektidele, mis toetasid eelkõige uuenduste läbiviimist teadusasutustes ning ülikoolides.
Euroopa Liidu kogueelarve oli eelmisel aastal 112 miljardit eurot. Peale uurimistegevuse ja konkurentsivõime rahastamise suunati üle 40 miljardi euro põllumajandustoetusteks ja kümme miljardit eurot välistegevusteks. Halduskulud jäid võrreldes 2008. aastaga samaks, ulatudes 7,4 miljardi euroni (6,6%).

Kommenteerimine on suletud