Austatud Innovaatika lugeja!

Kuum suvi on möödas ja uus töine hooaeg kogub hoogu. Kõige raskem aeg majanduses hakkab tasapisi mööda saama, aga ka kõige optimistlikumad hinnangud lubavad vaid aeglast kosumist. Seejuures võib tööhõive probleem jääda veelgi kauemaks kummitama.

Lähiaja suurimaks muutuseks meie elus on loomulikult euro tulek. Selle kõrval on euroliidu riikide hulgas positiivselt esile kerkinud ka meie konservatiivne riigieelarvepoliitika. Kommenteerimata ikka veel esinevaid vastuväiteid euroni viinud finantspoliitikale, tuleb tõdeda, et Eesti positsioon finantsturgudel on märgatavalt tugevnenud ja on heaks platvormiks edasisele majanduse taastumisele. Samas on riike, kes majanduse turgutamiseks jätkasid laenukoormuse kasvatamist ning on tänaseks jõudnud tõsise eelarvekriisini.

Mis on aga toimunud samal ajal teadus-ja arendustegevuse ning innovatsiooni rindel?

Viimane suurem uudis on see, et Eesti teadusruumi aparatuuri ja seadmete uuendamine on käivitumas täismahus. Mida see tähendab? Seda, et lisaks väikese aparatuuri programmile (seondub sihtfinantseerimisega) ja keskmise suurusega aparatuuri ja seadmete programmile (lähtub teadusasutuste strateegilistest vajadustest) on käivitumas riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamise meede.

Riikliku tähtsusega T&A infrastruktuuri määratlemiseks käivitas Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi koostamise (siit veebilehelt leiate ka viite Eesti T&A infrastruktuuri poliitika alustele ning linke teiste riikide teaduse infrastruktuuri teekaartidele). Teekaardi koostamise töörühma juhiks sai akadeemik Peeter Saari.

Eesti ja maailma teaduse arengusuundumustest lähtuvalt kaardistati olemasolevate teaduse infrastruktuuride kaasajastamisvajadusi ning initsiatiive uute infrastruktuuride loomiseks. Oma iseloomult on teekaart pikaajaline (10–20 aasta perspektiiviga) planeerimisvahend, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest. Teekaarti täiendatakse regulaarselt (3–5 aastase tsükliga), et arvestada muutuvaid vajadusi ja võimalusi. Infrastruktuuri lülitamine teekaardi koosseisu ei tähenda rahastamisotsust ega omista objektidele tähtsuse järjekorda, kuid teekaart on sisendiks ettevalmistamisel olevatele investeeringuotsustele.

Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi objektide loend  kinnitati Vabariigi Valitsuse poolt 17. juunil 2010. a teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia rakendusplaani kolmanda lisana.

23. augustil 2010 esitleti teekaarti tutvustavat kakskeelset brošüüri teadusüldsusele.

Mis on aga toimunud Euroopas?

Võtmesõnadeks on Euroopa Teadusruumi arendamisega seonduv; visioon EU2020, Euroopa Liidu innovatsioonikava, innovaatiline Euroopa, Euroopa teadusprogrammides osalemise lihtsustamine ja palju muudki.

Muu hulgas on 20. juulil välja kuulutatud läbi aegade suurim ELi raamprogrammide projektikonkurss, läbi mille investeeritakse teadusuuringutesse ja innovatsiooni peaaegu 6,4 miljardit eurot. Kõigi aegade suurim rahastamispakett hõlmab väga paljusid teadus- ja poliitikavaldkondi ning tegevusi, mida 7. raamprogramm katab.

Juba astutakse ka esimesi samme 8. raamprogrammi ettevalmistamise suunas.

Kuna vahepeal oli teaduse peadirektoraadi volinike vahetus, muutus teadusega seotud veebilehtede struktuur. Uuel volinikul on volitused laiemad: kui Ms Máire Geoghegan-Quinn on Commissioner for Research, Innovation and Science, siis  Dr Janez Potočnik oli Commissioner for Science and Research.

Seetõttu lisandub uuele volinikule Ms Máire Geoghegan-Quinn’ile lisaks Euroopa Teadusruumi arendamisele ja ülesehitamisele innovatsiooniga seotud ülesandeid.

Tuleb tunnustust avaldada Euroopa Komisjoni infoteenistustele: esitatavad materjalid on paremini organiseeritud ja leitavad. Tõsi küll, materjalide hulk on kasvanud väga kiiresti, seetõttu ei ole sageli vajliku leidmine sugugi väga lihtne.

Siinkohal ei hakka me eespool toodud võtmesõnu avama, vaid käsitleme edaspidi neis kätkevaid teemasid ja probleeme ükshaaval, samuti ka Eesti teadus- ja innovatsiooniruumis toimuvat.

Seniks aga soovime kõigile teadlastele ja innovaatoritele kiiret hoovõttu ja edukat hooaega!

Kommenteerimine on suletud