Avatud on uus konkurss KBBE – „Knowledge Based Bio-economy“ – valdkonnas

20. juulil kuulutati mitmete teiste 7RP temaatiliste programmide kõrval välja ka projektitaotluste konkurss toidu, põllumajanduse ja kalanduse ning biotehnoloogia (KBBE) valdkonnas. Konkursi eelarve on senistest konkurssidest suurim – kokku 240 miljonit eurot, avatud on 53 teemat. Taotluste esitamise tähtaeg on 25. jaanuar 2011.

Nagu ikka, on ka seekord erinevusi võrreldes eelmiste konkurssidega. Esiteks on enam kui eelmisel korral teemasid, millel rahastatakse rohkem kui ühte projekti. Teiseks on enam kui varem diferentseeritud maksimaalse toetuse piiri: SCPdel (väikese ja keskmise suurusega koostööprojektidel) 1,5 kuni 3 miljonit eurot, LCPdel (suurtel koostööprojektide) 5 kuni 9 miljonit eurot, ühiskonkurssidel (OCEAN) võivad need piirid olla kuni 14 miljonit eurot. Täpsemalt on maksimaalse toetuse suurus toodud tööprogrammis ja see on üheks kvalifitseerumistingimuseks. Teisisõnu, taotlust, mis ületab maksimaalset piiri, menetlusse ei võeta ja lükatakse kohe tagasi.

Kõige olulisema muutusena on rakendatud kohustusliku eelarve osa, mis komisjoni toetusest peab olema kasutatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (SMEde) poolt. Teatavasti on kogu raamprogrammi eesmärgiks, et 15% eelarvest kasutaksid just SMEd. Seniste konkursside tulemusena on KBBE programm üks punastest laternatest ja SMEde osakaal on kõigest 7% ringis. Nüüd on välja valitud SMEde jaoks sobivad teemad ning eelarve osa, mis tuleb nende tööks kasutada, on teemati erinev, ulatudes isegi kuni 50%-ni. Tegemist on jällegi kvalifitseerumistingimusega.

Lisaks osaleb KBBE ka ühiskonkursil OCEAN ning loomulikult ERA-NETi konkursil. Mereuuringute (OCEAN) ühiskonkursile panustab KBBE 14 miljonit eurot. KBBE valdkonnast on ERA-NETi konkursil tervelt kuus teemat: „Taimegeneetika“, „Metsateadus Vahemere regioonis“, „Looma tervis“, „Toidu tootmine“, „Tööstuslik biotehnoloogia“ ning „Sünteetiline bioloogia“.

Valdkonniti on olukord järgmine:

2.1. Maa, metsa ja vesikeskkonna bioloogiliste ressursside säästev ja jätkusuutlik kasutamine ning korraldus

Traditsiooniliselt on põllumajanduse osa eelarves suurim – 93,11 miljonit eurot, avatud on 25 teemat. Maksimaalne toetuse piir teadustöö projektidele on erinev, alates 1,5 miljonist eurost (väiksemad on sotsiaal-majanduslike uuringute projektid) kuni 6 miljoni euroni.

2.2. Taldrikust talusse: toit (k.a meresaadused), tervis ja heaolu

Toidu teema eelarve on 70,08 miljonit eurot ja avatud on 15 teemat.

2.3. Eluteadused, biotehnoloogia ja biokeemia säästlike mitte-toidu toodete ja protsesside jaoks

Biotehnoloogia teema eelarve on 70,58 miljonit eurot ja avatud on 13 teemat. Biotehnoloogia on senini olnud kõige väiksema mahuga, kuid seekord ületab ta – küll minimaalselt – toidu teemat. Biotehnoloogia konkurss jätkab traditsiooni, et mõned alateemad ei ole avatud taotlustele – seekord on selleks siis „sinine“ (mere ja magevee) biotehnoloogia . Jõulisemalt on seevastu esindatud uued trendid biotehnoloogias ning selle teemadest sünteetiline bioloogia ja bioinformaatika.

 Teemad, millele konkursil projektitaotlusi oodatakse, on esitatud  järgnevas tabelis koos seletustega.

Valdkond 2.1: Maa, metsa ja vesiviljeluse bioloogiliste ressursside jätkusuutlik kasutamine ja korraldus  
Alavaldkond 2.1.1: Teadustöö aluste loomine

KBBE.2011.1.1-01

Okaspuude geneetilise ressursi edendamine LCP (6)

KBBE.2011.1.1-02

Integreeritud lähenemine põllukultuuride biootilise ja abiootilise stressi kombineeritud mõju uuringutele

SCP (3); 15% SME

KBBE.2011.1.1-03

Mäletsejate seedesüsteemi efektiivsus ja ökoloogilise jalajälje vähendamine kombineerides süsteemibioloogia, -oomikate ja toitumise uuringuid

LCP (6)

KBBE.2011.1.1-04

Metsapuude geneetilise ressursi säilitamine ja korraldamine

SCP (3)

KBBE.2011.1.2-05

Laienenud ja süvenenud üle-euroopaline koostöö molekulaarsete taimeteaduste vallas – ERA-NET SCA (ERA-NET)
Alavaldkond 2.1.2: Kõigi tootmissüsteemide (põllumajandus, metsandus, kalandus ja akvakultuur) parem jätkusuutlikkus; taime tervis ja -kaitse

KBBE.2011.1.2-01

Põllumajandusmuldade jätkusuutlik kasutamine Euroopas toidu ja sööda tootmise edendamiseks ja kliimamuutustega toimetulekuks SCP (3); kuni 2

KBBE.2011.1.2-02

Mineraalväetiste ja kemikaalide kasutuse vähendamine põllumajanduses töödeldud orgaaniliste jäätmete (nagu komposti ja biosüsi) kasutamisega SCP (3); 20% SME; kuni 2

KBBE.2011.1.2-03

Pinnakattetaimestiku ja multši süsteemide arendamine taimekasvatuse parendamiseks SCP (3); 15% SME

KBBE.2011.1.2-04

Õitsemise aja teadmise kasutamine sordiaretuse efektiivsuse tõstmiseks SCP (3); 20% SME

KBBE.2011.1.2-05

Juurestiku signaliseerimine, kasv ja areng abiootilise stressi tingimustes SCP (3); 10% SME, kuni 2

KBBE.2011.1.2-06

Vaske sisaldavate taimekaitsevahendite asendamise võimalused madala sisendiga ja mahepõllumajanduses

SCP (3); 20% SME

KBBE.2011.1.2-07

Euroopa mägimetsade multifunktsionaalsuse säilitamine

SCP (3);15% SME

KBBE.2011.1.2-08

Metsateadus Vahemere regioonis – ERA-NET

CSA (ERA-NET), ICPC

KBBE.2011.1.2-09

Maksimaalse võimaliku saagikuse (MSY) tagajärg: eesmärkide ja nende tagajärgede defineerimine

LCP (5); 15% SME; kestus 4 aastat

KBBE.2011.1.2-10

Uue ühtse kalanduspoliitika (CFP) peamiste korralduslike põhimõtete sotsiaal-majanduslikud tagajärjed: uue poliitilise raamistiku mõju ja kalandussektori võimalus arendada oma- ja kaaskorraldust SCP (3); 15% SME, kestus 3 aastat

KBBE.2011.1.2-11

Akvakultuur ja kalasööt: tee sillutamine tõhusale ja kohaldatud söödale Euroopa kalakasvatuses LCP (6); 15% SME, kestus mitte vähem kui 4 aastat
Alavaldkond 2.1.3:  Looma optimeeritud tervis ja heaolu ning tootlikkus nii põllumajanduses, kalanduses kui akvakultuuris

KBBE.2011.1.3-01

Uus generatsioon teadlasi seni tähelepanuta jäänud inimene-loom kokkupuutetasapinna zoonooside uuringutes CSA (2); 15% SME, ICPC

KBBE.2011.1.3-02

Välitingimustes patoloogiate kiirete testide ja lihtsate laboritestide arendamine

SCP (3); 50% SME

KBBE.2011.1.3-03

Lemmikloomadelt üle kanduvate zoonootiliste haigustega tegelev üle-euroopaline võrgustik CSA (1)

KBBE.2011.1.3-04

Globaalsete muutuste tõttu suurenenud põllumajandusloomade sooleparasiitidesse nakatumise riski kontroll ja ohjamine.

SCP (3); 15% SME

KBBE.2011.1.3-05

Looma tervis ja heaolu – ERA-NET SCA (ERA-NET)

KBBE.2011.1.3-06

Järgmise generatsiooni veiste hindamise Euroopa süsteemi arendamine – SME toetusskeemi teema SCP (3)
Alavaldkond 2.1.4: Sotsiaal-majanduslikud uuringud ja toetus poliitikatele

KBBE.2011.1.4-01

Koordineeriv tegevus liikmesriikide poolt elluviidava ühisprogramminduse initsiatiivi “Põllumajandus, toiduga kindlustatus ja kliimamuutused” toetuseks CSA

KBBE.2011.1.4-02

Kalanduse alase teadustöö mõju suurendamine tulemuste levitamise, kommunikatsiooni ja teadmiste siirde kaudu CSA (1)

KBBE.2011.1.4-03

Ellurakendatavad ja tasuvad meetmed põllukultuuride kooseksisteerimisel

SCP (3); 15% SME

KBBE.2011.1.4-04

ÜPP (CAP) ja maastikukorraldus SCP (1,5)

KBBE.2011.1.4-05

Euroopa mahepõllunduse turu informatsiooni võrgustik SCP (1,5), 15% SME

KBBE.2011.1.4-06

Maakasutus tulevikus – innovatiivsed segatalud  energia ja toitainete optimeeritud kasutamisega SCP (3); 25% SME; kuni 2

KBBE.2011.1.4-07

Akvakultuuri roll ülemaailmsel toiduga kindlustatuse tagamisel ja vaesuse likvideerimisel CSA (1); ICPC
Alavaldkond 2.1.5: „Ookean homme“ – teadustöö ressursside ühendamine mereressursside paremaks kasutamiseks

OCEAN.2011-1

Avamereplatvormide mitmefunktsiooniline kasutamine LCP (14), kuni 3

OCEAN.2011-2

Mere mikrobioloogia mitmekesisus – uus lähenemine mere ökosüsteemide funktsioneerimisele ning selle biotehnoloogiline potentsiaal LCP (9)

OCEAN.2011-3

Inimtekkelise ja loodusliku surve kombineeritud mõju hindamine ja ennustamine Vahe- ja Mustal merel LCP (13); ICPC

OCEAN.2011-4

Teadmised ja vahendid mere kaitsealade (MPA) regionaalse võrgustiku jaoks Vahe- ja Mustal merel; tegevuste integreeritud korraldus koos tuuleenergia potentsiaali hindamisega LCP (9), ICPC
Valdkond 2.2:    Taldrikust talusse: toit (k.a meresaadused), tervis ja heaolu 
Alavaldkond 2.2.1: Tarbijad

KBBE.2011.2.1-01

Strateegiad sotsiaalteadlaste, tarbijauuringute läbiviijate, toiduainete tehnoloogia arendajate ja tarbijate vahelise kommunikatsiooni tõhustamiseks CSA (1)
Alavaldkond 2.2.2: Toitumine

KBBE.2011.2.2-01

Funktsionaalse toidu ja funktsionaalsete lisandite arendamine LCP (6); 35% SME
KBBE.2011.2.2-02 Uued tehnoloogiad ja vahendid ning nende võimalik kasutamine toitumisalastes uuringutes. LCP (6)

KBBE.2011.2.2-03

Imikueas toitumise pikaajaline mõju tervisele LCP (9)

KBBE.2011.2.2-04

Mikrotoitainetega varustatus Lõuna- ja Kagu-Aasias CSA (2); ICPC
Alavaldkond 2.2.3: Toidu tootmine

KBBE.2011.2.3-01

Säästlikud puhastamise ja desinfitseerimise tehnoloogiad SCP (3); 35% SME

KBBE.2011.2.3-02

Tuleviku Toidu Tehas – disainiuuring CSA (2)

KBBE.2011.2.3-03

Eesrindlikud ja paindlikud tehnoloogiad aktiivsete, intelligentsete ja säästlike toidupakendite tootmiseks SCP (3); 35% SME; kuni 3

KBBE.2011.2.3-04

Uudsete töötlemisviisidega saadud toidutekstuuri abil küllastumistunde ohjeldamine LCP (6); 35% SME

KBBE.2011.2.3 –05

Valmistoidud madalama soola-, rasva- ja suhkrusisaldusega SCP (3); 35% SME, kuni 2
Alavaldkond 2.2.4: Toidu kvaliteet ja ohutus

KBBE.2011.2.4-01

Valmistoitude ohutus ja kvaliteet SCP (3); 35% SME, kuni 3

KBBE.2011.2.4-02

Üle-euroopaline toitumise uuring LCP (6)
Alavaldkond 2.2.5: Toiduahel ja keskkonnamõjud

KBBE.2011.2.5-01

Keskkonna jätkusuutlikkuse aspektid Euroopa toidu- ja joogitööstuses SCP (3); 35% SME, kuni 2

KBBE.2011.2.5-02

Saagikoristusjärgsete kadude vähendamine toiduga kindlustatuse tagamiseks SCP (3); ICPC, kuni 2

KBBE.2011.2.5-03

Toiduteadus ja jaemüügisektor: platvorm teadustulemuste efektiivse integratsiooni ettevalmistamiseks CSA (1)
Alavaldkond 2.2.6: Euroopa teadusruum

KBBE.2011.2.6-01

Koordineeriv tegevus liikmesriikide poolt elluviidava ühisprogramminduse initsiatiivi “Tervislik toit täisväärtuslikuks eluks” toetuseks CSA

KBBE.2011.2.6-02

Jätkusuutlik toidu tootmine ja tarbimine – ERA-NET CSA (ERA-NET)
Valdkond 2.3: Eluteadused, biotehnoloogia ja biokeemia säästlikeks mitte-toidu toodeteks ja protsessideks 
Alavaldkond 2.3.1: Biomassi ja biotoodete uued allikad
KBBE.2011.3.1-01 Taimede fotosünteesi efektiivsus – C3 süsteemilt C4 süsteemile LCP (9); 25% SME
KBBE.2011.3.1-02 Mitmeaastased rohttaimed – biomassi tootmise optimeerimine SCP (3); ICPC; 25% SME; kuni 3.
Alavaldkond 2.3.2: Mere- ja magevee biotehnoloogia
KBBE.2011.3.2-01 Mere biotehnoloogia ERA-NETi ettevalmistavad tegevused CSA (1)
Alavaldkond 2.3.3: Tööstuslik biotehnoloogia: uudsed kõrge väärtusega biotooted ja bioprotsessid
KBBE.2011.3.3-01 Laienenud ja süvenenud üle-euroopaline koostöö tööstusliku biotehnoloogia vallas – ERA-NET CSA (ERA-NET)
KBBE.2011.3.3-02 Kiraalsete ühendite biokatalüüs LSP (6); 25% SME
KBBE.2011.3.3-03 Raku-, metaboolne ja geenitehnoloogia uudsete ühendite loomiseks SCP (3); 25% SME; kuni 2
Alavaldkond 2.3.4: Bioväärindamine
KBBE.2011.3.4-01 BioWASTE – uudsed biotehnoloogilised lahendused tööstuslike ja/või elukondlike biojäätmete muutmiseks taaskasutatavateks biotoodeteks SCP (3); ICPC; 25% SME, kuni 3
KBBE.2011.3.4-02 Jätkusuutliku biotööstuse poole – biotehnoloogia taastuvate kemikaalide ja innovatiivsete downstream protsesside jaoks LCP (9); 25% SME
Alavaldkond 2.3.5: Keskkonna biotehnoloogia
KBBE.2011.3.5-01 GM kultuurid ELis – süstemaatiline keskkonna- ja majandusliku mõju hindamine LCP (6)
Alavaldkond 2.3.6: Uued trendid biotehnoloogias
KBBE.2011.3.6-01 Bioinformaatika vahendite kättesaadavuse, kasutatavuse ja ennustatava aktiivsuse suurendamine biotehnoloogilistes rakendustes SCP (3); 25% SME, kuni 3
KBBE.2011.3.6-02 Bioinformaatika infrastruktuuri arendamise toetamine geneetiliste andmete efektiivseks kasutamiseks: peale meditsiiniliste rakenduste CSA (1)
KBBE.2011.3.6-03 Standardiseerimine sünteetilises bioloogias LCP (6)
KBBE.2011.3.6-04 Sünteetilise bioloogia printsiipide rakendamine biotehnoloogias rakutöötluse mõistes SCP (3), kuni 2
KBBE.2011.3.6-05 Sünteetilise bioloogia rakenduste ohutuse kindlustamine CSA (1)
KBBE.2011.3.6-06 Sünteetiline bioloogia – ERA-NET CSA (ERA-NET)
Valdkond 2.4: Muud tegevused
KBBE.2011.4-01 KBBE teemaliste ERA-NETide võrgustik CSA (0,5)
KBBE.2011.4-02 Toetus EKle rahvusvahelise koostöö tegevustes Austraalia-Kanada-Uus-Meremaa ja USAga CSA (1,5); kestus vähemalt 3 aastat
KBBE.2011.4-03 Teadustulemuste levitamine CSA (2); kestus vähemalt 3 aastat
KBBE.2011.4-04 Energiatõhusus põllumajanduses CSA (0,5)
KBBE.2011.4-05 EU-India partnerluse initsiatiiv biomassi tootmises ja biojäätmete töötlemises biotehnoloogiliste rakendustega CSA (1); ICPC (India); kestus kuni 3 aastat
KBBE.2011.4-06 Biomajanduse propageerimine

CSA (1); kestus vähemalt 2 aastat

Meelis Sirendi
SA Archimedes
7. raamprogrammi BIO NCP
meelis@etf.ee

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga