Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete senine osalemine EL T&A 7. raamprogrammis

Euroopa Komisjon avaldas hiljuti viienda aruande väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) osalemise kohta 7. raamprogrammis. Analüüsiti Koostöö, Võimekuse ja Inimesed allprogrammide projektikonkursse, millest VKEd saavad kõrvuti teadusasutustega osa võtta.

Koostöö programmi jaoks on Euroopa Komisjon püstitanud eesmärgi, et 15% programmi kogueelarvest, milleks on 32 265 miljonit eurot, peab 7. raamprogrammi kestel minema VKEde toetamiseks. 31. märtsi 2010 seisuga oli Koostöö programmi raames sõlmitud 2526 lepingut, millest 70%-s oli konsortsiumis ka vähemalt üks VKE. Kokku oli projektides osalejaid 28 079, nendest 4497 (16%) VKEd. Seejuures osales 18% VKEdest korraga mitmes projektis (erinevate VKEde arv oli 3675).

Euroopa Liidu toetussumma kõigi sõlmitud lepingute peale kokku oli 8764,2 miljonit eurot, millest 1262,6 miljonit ehk 14,4% said VKEd. Seega ollakse püstitatud eesmärgile – 15% rahast VKEdele – juba õige lähedal. Kuna Koostöö programmi kogueelarvest oli 31. märtsi 2010 seisuga ära kasutatud vaid 27,2%, siis on lootust, et 7. raamprogrammi lõpuks seatud eesmärgini tõepoolest ka jõutakse.

VKEdele antavad toetussummad on üldiselt siiski väiksemad kui mitte-VKEdele jagatav toetus. Nii oli VKEst osalejate keskmiseks toetussummaks toetuse saaja kohta 280 757 eurot, mitte-VKEde korral oli toetuse suuruseks keskmiselt 318 097 eurot osaleja kohta. Konsortsiumi keskmiseks suuruseks Koostöö programmis oli 11,1 partnerit, kusjuures VKEsid oli konsortsiumis keskeltläbi 1,8.

Kõige aktiivsemalt on VKEd senini osalenud transpordi ja nanotehnoloogiate valdkonna konkurssidel (VKEde keskmine arv konsortsiumis vastavalt 2,6 ja 3,3). Kõige vähem huvi on VKEd aga ilmutanud sotsiaalmajandus- ja humanitaarteaduste ning tervise vallas väljakuulutatud projektikonkursside vastu (VKEde keskmine arv konsortsiumis vastavalt 0,4 ja 1,3).

Eestist oli allkirjastatud lepingutes 31. märtsi 2010 seisuga kokku 108 organisatsiooni, kellest 29 ehk 27% olid VKEd. Kokku on Eesti organisatsioonid saanud Koostöö programmi projektides 18,1 miljonit eurot. VKEdele antud toetussumma suuruseks on 4,5 miljonit eurot ehk 25% kogu Eestisse tulnud rahast.

Tuleb tõdeda, et Koostöö programmi 2011. aasta tööprogrammides on rohkem VKEdele suunatud konkursse kui varasematel aastatel. Nii näiteks on programmi kümnest teemast viies (tervis; toit, põllumajandus ja biotehnoloogia; nanotehnoloogiad; keskkond; info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) olemas spetsiaalselt VKEdele suunatud meetmed. Olenevalt teemast peab VKEdele jagatava toetuse osakaal moodustama toetuse kogusummast 10 kuni 50%. Kõige suurem toetus on VKEdele aga ette nähtud teema toit, põllumajandus ja biotehnoloogia korral, kus vastavaks osakaaluks on isegi üle 60%.

7. raamprogrammi Võimekuse programmi allteema „Teadusuuringud VKEde huvides” raames oli 31. märtsi 2010 seisuga allkirjastatud 245 lepingut. Sõlmitud lepingutes kokku osales 2274 organisatsiooni, nendest 1412 ehk 62,1% olid VKEd. Euroopa Liidu toetus tervikuna ulatus 287,8 miljoni euroni, millest 252,1 miljonit ehk 87,6% läks VKEdele. Keskmiselt said VKEd 178 513 eurot, mitte-VKEde keskmiseks toetussummaks oli 41 495 eurot.

Võimekuse programmi kogueelarveks 7. raamprogrammis on 1300 miljonit eurot, millest 22,1% oli 1. aprilliks 2010 välja jagatud.

Analüüsides VKEde osalemist Võimekuse programmi allteema „Teadustöö VKEde huvides” senistel konkurssidel regioonide kaupa, mida kokku on 305, ilmneb, et ligikaudu 29% kõikidest Euroopa Liidu liikmesmaade ja assotsieerunud riikide VKEdest on pärit vaid 15 regioonist. Ühtekokku saavad kõnealuse 15 regiooni VKEd 22% Euroopa Liidu kogutoetusest (vt tabel 1).

Seejuures on hea tõdeda, et Eesti asub VKEdest osalejate arvu poolest regioonide lõikes väärikal kaheksandal kohal.

43 regiooni kokku annavad 50% VKEde osalusest. Kõnealusest 43-st regioonist asuvad 8 Hispaanias, 6 Itaalias, 4 Saksamaal, 3 Norras, 3 Prantsusmaal ja 3 Hollandis. Seevastu 77 regioonis pole osalejate seas aga mitte ühtegi VKEd (sh asub nendest regioonidest 8 Saksamaal, 7 Prantsusmaal, 5 Poolas, 4 Suurbritannias, 3 Hispaanias, 3 Suurbritannias ja 20 Türgis).

Regioon

(NUTS Level 2)

Riik

Osalejate arv

VKEde arv

VKEde %

ELi kogutoetus (mln EUR)

ELi toetus VKEdele (mln EUR)

ELi VKEde toetuse %

Cataluna

ES

65

53

81,54

7,604

7,310

96,13

Lombardia

IT

65

50

76,92

12,459

10,537

84,58

Oslo og Akershus

NO

53

33

62,26

7,326

6,059

82,71

Attiki

GR

57

30

52,63

4,607

3,592

77,96

Lazio

IT

58

26

44,83

4,180

3,185

76,21

La Rioja

ES

44

25

56,82

4,992

4,306

86,25

Kozep-Magyarorszag

HU

38

24

63,16

3,616

2,930

81,03

Estonia

EE

33

24

72,73

3,896

3,473

89,16

Comunidad Valencia

ES

29

22

75,86

2,826

2,647

93,67

I le de France

FR

52

21

40,38

7,506

5,943

79,17

Southern and Eastern

IE

32

21

65,63

4,853

4,428

91,25

Toscana

IT

30

20

66,67

3,439

3,128

90,96

Cantabria

ES

20

19

95,00

2,763

2,750

99,53

Pals Vasco

ES

25

17

68,00

2,279

2,002

87,87

Andalucia

ES

20

17

85,00

3,323

3,215

96,72

Kokku

621

402

64,73

75,669

65,506

86,57

% kõikidest ELi liikmesriikidest ja assotsieerunud riikidest

26,25%

28,51%

25,71%

22,26%

Tabel 1. Võimekuse programmi allteema „Teadustöö VKEde huvides”. Regioonid, milles 31. märtsi 2010 seisuga oli allkirjastatud lepingutes kõige rohkem VKEsid.

VKEd saavad osaleda ka 7. raamprogrammi Inimesed allprogrammi projektikonkurssidel „Ettevõtlus- ja akadeemilise sektori partnerlus (Marie Curie Industry Academia Partnerships and Pathways (IAPP))” ning „Esialgse koolituse võrgustikud (Marie Curie Initial Training Networks (ITN))”.

Nimetatud allprogrammide raames oli 1. aprilliks 2010 sõlmitud 266 lepingut, milles oli 1990 osalejat. VKEsid oli allkirjastatud lepingutes 244 ehk 12,3%. Toetussumma kokku ulatus 678,4 miljoni euroni, sellest 60,5 miljonit ehk 8,9% said VKEd. Keskmine toetussumma oli VKEde korral 248 006 eurot ja mitte-VKEde korral 353 870 eurot.

Kõnealuste programmide eelarveks 7. raamprogrammis on 1900 miljonit eurot, millest 31. märtsi 2010 seisuga oli ära kasutatud 35,7%.

Eesti osalejaid 1. aprilliks 2010 sõlmitud lepingutes paraku ei olnud, kuid on lootust, et järgmise aruande koostamise ajaks olukord paraneb, kuna Eesti partnerid olid äsja lõppenud projektikonkursi „Ettevõtlus- ja akadeemilise sektori partnerlus” edunimekirjas ning vastavate lepingute sõlmimine pole veel lõppenud.

Epp Tohver-Bulavs

7. raamprogrammi konsultant

epp.tohverbulavs@archimedes.ee

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga