Koostamisel on uute riikliku tähtsusega teadusobjektide nimekiri

Haridus- ja Teadusministeerium käivitas koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi koostamise. Riikliku tähtsusega teadusobjektide nimekirja saavad kõik huvilised oma ettepanekuid esitada kuni 8. veebruarini.

Teekaart on pikaajaline (10–20-aastase perspektiiviga) planeerimisvahend, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest. Eesti ja maailma teaduse arengusuundumustest lähtuvalt kaardistatakse olemasolevate teaduse infrastruktuuride kaasajastamisvajadusi ning kogutakse initsiatiive uute infrastruktuuride loomiseks. Teekaarti täiendatakse regulaarselt (3–5-aastase tsükliga), et arvestada muutuvaid vajadusi ja võimalusi. Infrastruktuuri lülitamine teekaardi koosseisu ei tähenda rahastamisotsust ega omista objektidele tähtsuse järjekorda, kuid teekaart on sisendiks ettevalmistamisel olevatele tõukefondidest rahastatavatele  investeeringuotsustele.

Teaduse infrastruktuurid moodustavad tegevuskeskkonna mitte ainult teadlastele ja teadusasutustele, vaid ka paljudele teadusega rohkem või vähem seotud tegijatele – näiteks internet tuli kasutusse teaduse infrastruktuurina. Uued teaduse infrastruktuurid võivad pakkuda võimalusi nii ettevõtlusele, haridus- ja valitsusasutustele kui ka ühiskonnale tervikuna. Nimekirja ehk teekaardi loomiseks on haridus- ja teadusminister oma käskkirjaga moodustanud töögrupi, mille juhiks on akadeemik Peeter Saari. Selleks, et saada sisendit sellise nimekirja koostamiseks, on oodatud teaduse infrastruktuuri rajamise ettepanekud selleks spetsiaalselt koostatud vormile. Ettepanekuid võivad teha uurimisgrupid (sh üksikisikud), teadusasutused ja teadust korraldavad institutsioonid, aga ka teadustulemusi kasutavad isikud ja asutused, st ettepanekuid saavad teha kõik asjast huvitatud.

Teaduse infrastruktuur on tingimused, ressursid ning nendega seotud tegevused ja teenused, mida teadlaskond vajab nii eesliiniteaduse mõjusaks arendamiseks riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil, kui ka teadmiste ülekandmiseks, vahetamiseks ning säilitamiseks; need hõlmavad peamist varustust, seadmeid, kollektsioone, arhiive ja ka struktureeritud informatsiooni, võimaldades teadustööks kasutada info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid infrastruktuure ja teisi oma olemuselt unikaalseid infrastruktuuri vorme.

Loetellu lülitatavad infrastruktuurid võivad olla füüsilised objektid, teenust osutavad struktuurid ja liikmesus rahvusvahelistes organisatsioonides. Nad võivad olla kas ühes kindlas kohas asuvad (nt teleskoop); hajusstruktuurid, mille kanda võib olla keskne/ühine teenus, ning virtuaalsed (näiteks andmebaasid, arhiivid jms), millele on võimalik juurde pääseda lõppkasutaja töökohalt.

Digitaalselt allkirjastatud ettepanekuid riiklikult oluliste objektide teekaarti lülitamiseks oodatakse hiljemalt 8. veebruariks 2010 kell 17.00 e-posti aadressile teekaart@archimedes.ee. Ettepanekud avalikustatakse veebis nende laekumise järjekorras. Avalikustamisele kuuluvad infrastruktuuri nimetus, ettepaneku esitaja ning annotatsioon.

Eesti teaduse infrastruktuuri teekaart peaks valmima 2010. aasta kevadel.

Ettepanekute vormid ja lisainformatsioon on üleval aadressil https://www.etis.ee/Portaal/infrastruktuur.aspx.

Priit Tamm
TKN büroo, teadus- ja arendustegevuse peaspetsialist
priit.tamm@archimedes.ee
730 0374

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga