7RP tervise valdkonna avatud taotlusvoorud 2009. aasta lõpul

Ehkki 7. raamprogrammi tervise valdkonna üheastmelise hindamisprotseduuriga taotlusvoor sulgus nädal tagasi ning kaheastmelise hindamisega vooru esimene etapp oktoobri lõpul, pole 7RP projektitaotlushooaeg tervisega seotud teemadel veel kaugeltki lõppenud. Alljärgnevalt on antud ülevaade programmidest, kus taotluste esitamise tähtaeg on alles 2010. aasta alguses.

„Aafrika kutse“

7RP tervise valdkonna 2010. aasta programmi kohases taotlusvoorus on seni avatud veel Aafrikaga seotud teemad, mida rahastatakse kokku 39 miljoni euro ulatuses. Rahastatavad teemad hõlmavad järgmist:

  • malaaria vektori tõhusamale kontrollile viivad uuringud;
  • Aafrikas esinevate infektsioonhaiguste ja vähktõve vaheliste seoste paremale mõistmisele viivad uuringud;
  • uuringud, mis tagaksid parima mõistmise ja parimad lahendused inimressursi nappusele Aafrika maade tervishoius;
  • emade-vastsündinute paremate tervishoiuteenuste leidmine Aafrika tingimustes;
  • Aafrika riikide tervise valdkonna teadusvõimekuse suurendamine;
  • migrantide tervise determinandid, terviseprobleemide mustrid ning vajalike tervishoiuteenuste väljaselgitamine.

Taotluste esitamise tähtaeg on 14. jaanuaril ja taotlemise peamiseks eripäraks on asjaolu, et lisaks vähemalt kahele ELi liikmesmaale (või raamprogrammiga assotsieerunud maale) peab konsortsium kaasama vähemalt kaht Aafrika riiki, mis on 7RP mõistes rahvusvahelise koostöö partnermaad (SICA countries).

Ühisprogramm COLIPAga ootab jätkuvalt uusi taotlusi

7. raamprogrammi ühisprogramm Euroopa Kosmeetikaettevõtete Liidu COLIPAga ootab elavamat osavõttu. Taotlusvoor tähtajaga 3. veebruar 2010 on seni osutunud taotlejate huvi osas tagasihoidlikuks. Lähemalt on nn COLIPA programmi teemad ning tingimused esitatud 7RP tervise valdkonna 2010. aasta tööprogrammis.
Olgu siinkohal esitle tõstetud mõned aspektid.
Valdkonnale, millele 2010. aasta tööprogrammis on antud nimetus Alternative Testing Strategies, eraldab Euroopa Komisjon 25 miljonit eurot ning samamoodi lisab ühisesse katlasse ka COLIPA 25  miljonit eurot. Erinevalt EFPIAst (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) on COLIPA panuse näol tegemist toetusega teadlastele, mitte ettevõtete projektis osalemise omafinantseeringuga. Siiski tuleb hoolega jälgida taotluse eelarve koostamise reegleid, sest Euroopa Komisjoniga sõlmitakse leping siiski vaid Euroopa Komisjoni poolt eraldatava summa osas ning eraldi leping COLIPAga nendepoolse toetuse osas.
Kokku toetatakse 50 miljoni euroga kuut integreeritud projekti (kestusega kuni viis aastat) ning lisaks üht väiksemamahulist tugi- ja/või koordineerivale tegevusele orienteeritud (Coordination and Support Action) projekti.
Kogu taotlemise protseduur ja reeglistik, sh grandilepingu sõlmimise, läbirääkimiste ja aruandluse reeglistik allub üldistele 7. raamprogrammi reeglitele. Euroopa Komisjoniga sõlmitud lepingu puhul eraldi läbirääkimisi COLIPAga ei järgne, küll aga on tõesti vajalik eraldi grandilepingu sõlmimine. Seega üks projekt ja ühed reeglid taotlemisel, ent kaks rahastajat ja kaks grandilepingut.
Tasub lisada, et ka intellektuaalomandit käsitlevad reeglid ei erine tavapärastest raamprogrammi eeskirjadega sätestatutest.
Lähemat infot selle alaprogrammi kohta leiab 7RP tervise valdkonna 2010. aasta tööprogrammist ja ühtlasi Cordise kodulehelt ning samuti COLIPA kodulehelt.
Projektitaotlustega seotud küsimusi saab esitada ning teiste poolt esitatud küsimuste vastuseid uurida vastavas foorumis.
Samas olgu meelde tuletatud, et ka antud valdkonnas toimib partneriotsingumootorina projekti SMEs go Health andmebaas.

IMI (Innovative Medicines Initiative) programmis II taotlusvoor ukse ees

7. raamprogrammi ravimiuuringutele suunatud alamprogramm koostöös ELi Ravimitootjate Liidu EFPIAga on avamas teist taotlusvooru. Esialgselt oktoobri lõppu plaanitud konkursikutse lükati edasi novembrisse. Ühtekokku on plaanitud sel korral finantseerida teaduslikke ravimiuuringuid ja ravimiarendust 156,3 miljoni euro ulatuses, millest 76,8 miljonit eurot tuleb Euroopa Komisjonilt ning 79,5 miljonit eurot EFPIA liikmetelt peamiselt in-kind panusena. Taotluste esitamise tähtajaks on 8. veebruar 2010.
Seekordses taotlusvoorus on tähelepanu keskmes IMI programmi kaks n-ö sammast:

  • Predicitivity of Efficacy Evaluation, fookusega ravimiarendusele onkoloogiliste haiguste, diabeedi, põletiku ja infektsioonhaiguste raviks;
  • Knowledge management.

Lähem info teemade ning tingimuste kohta on saadaval IMI kodulehel.

Seminar intellektuaalomandist ja lepingulistest asjaoludest IMI programmis

Saksamaa Haridus- ja Teadusministeeriumi initsiatiivil toimub 10. detsembril 2009 Brüsselis seminar, kus käsitletakse probleeme ning nende lahendusi seoses IMI programmi projektide intellektuaalomandi ning lepingu juriidiliste aspektidega. Seminaril on lubanud osaleda nii IMI programmi direktor Michel Goldman, kui ka vastvalitud IMI IPR-juht. Seminari programm on saadaval ja registreerimine toimub korraldaja veebilehel (navigeerida tuleb vasakpoolse menüü lingi „Aktuelles“ ning seejärel „Veranstaltungen“ abil).
IMI programm vajab jätkuvalt ka projektihindajaid, huvilistel palun kontakteeruda allakirjutanuga.

7RP keskkonna valdkonna 2010. aasta programmi taotluste esitamise tähtaeg on 5. jaanuar

Keskkonna valdkonna programmi teemade peatükk 6.1.2. „Keskkond ja tervis“ hõlmab seekord moodsa kontorikeskkonna, keskkonda sattunud farmaatsiatoodete, taimekaitsevahendite mõju tervisele ning kasvuhoonegaaside vähendamise poliitikate rakendamise mõju urbanistlike piirkondade rahva tervisele. Tööprogramm jt taotlemiseks vajalikud dokumendid leiab Cordise kodulehelt, ent võib küsida ka allakirjutanult.

Abiks 7RP projekti taotlejatele

Lihtsustamaks taotluste vormistamist ning vähendamaks tehnilistest apsakatest tulenevaid nõuetele mittevastavusi, on Euroopa Komisjoni töötajad koostanud kontroll-lehe, et enne taotluse esitamist nimistus toodud asjaolud veelkord üle kontrollida. Kontroll-lehe (check-list) leiab ikka sealtsamast, kust teisedki raamprogrammi tervise valdkonda puudutavad dokumendid – Cordise kodulehelt tervise valdkonna sektsioonist, kus see hetkel paikneb lehe keskosas rubriigis „Highlights”, olles ülevalt teine link pealkirjaga Check-list for Applicants HEALTH-2010 Calls.

Uus ja huvitav materjal
OECD nõukogu poolt vastu võetud dokument „Recommendation on Human Biobanks and Genetic Research Databases (HBGRDs)” on leitav OECD veebilehelt.

Argo Soon
7RP tervise valdkonna konsultant
e-post: argo.soon@archimedes.ee

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga