Abimaterjalid Horisont 2020 keskkonnavaldkonna taotlejale

NCPs CaRE on üleeuroopaline Horisont 2020 keskkonnavaldkonna konsultantide koostööprojekt, mille raames on valminud huvitavaid ja abistavaid materjale nii konsultantidele kui ka Horisont 2020 programmis osalejatele.

Näiteks on Eesti Teadusagentuuri eestvedamisel valminud mahukas parimate praktikate kogumik „E-booklet of Best Practices“. Selle kogumiku sisust pakub taotlejatele tõenäoliselt kõige enam huvi peatükk 8 „Analysis of evaluation summary reports and results of the questionnaire for evaluators“. Selle peatüki aluseks on kaks projekti konsortsiumi poolt läbi viidud analüüsi. Esmalt viidi läbi analüüs, mis hõlmas 100 keskkonnavaldkonna projekti hindamisraportit. Selle põhjal toodi välja taotlejate peamised nõrkused ja tugevused iga Horisont 2020 hindamiskriteeriumi osas (excellence, impact, implementation).

Teises etapis kontakteerus NCPs CaRE projekt kõigi Horisont 2020 2014-2015. a keskkonnavaldkonna projektide hindajatega ja palus neil vastata kaheksale küsimusele, sh mida nad omast kogemusest soovitaksid taotlejatel projektitaotluse koostamise juures tähele panna. Üksikhindajate koguarv keskkonnavaldkonnas oli aastatel 2014-2015 kokku 369, küsimustikule vastas 70 hindajat. Hindajate nimekirjad erinevate Horisont 2020 programmide lõikes on kättesaadavad SIIN.

Hindajate väärtusliku tagasiside ja hindamisraportite analüüside põhjal koostati ülevaatlik juhendmaterjal taotlejatele („DO’s and DON’Ts for applicants“), kus samuti erinevate hindamiskriteeriumite lõikes on iga kriteeriumi puhul välja toodud millistele aspektidele pöörata rohkem tähelepanu ja mida projektitaotlustes pigem vältida tasuks.

Kõik materjalid on alla laetavad NCPs CaRE kodulehelt kasulike materjalide sektsioonist SIIT.

 

Lisainfo Eesti Teadusagentuuri keskkonnavaldkonna konsultandilt:

Ülle Napa
ulle.napa@etag.ee

Kommenteerimine on suletud